Høringssvar 2012

DatoPDFTitel
11-12-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående
uddannelse (SPS-bekendtgørelsen samt PG-tilskudsbekendtgørelsen)
06-12-2012download-iconHøringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen)
06-12-2012download-iconHøring over ny bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
03-12-2012download-iconHøring over udkast til ændring af SU-Loven (forenkling af udlandsstipendieordningen, udlandslån m.v.)
30-11-2012download-iconHøring over ny lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og ændring af en række uddannelseslove
20-11-2012download-iconHøring vedr. Forslag til Lov om ændring af Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Finansieringsomlægning af skolepraktikydelser, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntils
20-11-2012download-iconHøringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre, skolepraktik m.v.)
06-11-2012download-iconHøringssvar: Yderligere indspil vedrørende mere frihed i optagesystemet
30-10-2012download-iconHøring over forslag til placeringer af nye innovationscentre i udlandet
23-10-2012download-iconHøring over forslag til lov om ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Adgang til delegation m.v.)
10-10-2012download-iconHøring over anbefalinger til kompetencer for sygeplejersker i den palliative indsats
08-10-2012download-iconHøring over lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og lov om ændring af forskellige love om statens uddannelsesstøtteordninger
18-09-2012download-iconHøring over udkast til Lov om ophævelse af Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (Ny læreruddannelse)
04-09-2012download-iconHøring af forslag til ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger (Hjemmel til sammenlægning og spaltning af institutioner m.v.)
02-09-2012download-iconHøring over Uddannelsesministerens debatoplæg om talentudvikling "Plads til talenterne"
26-07-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum og rygekabiner på arbejdspladser
25-06-2012download-iconHøring over udkast til ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser og udkast til ændring af bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse
01-06-2012download-iconHøring over udkast til nyt Memorandum of Understanding med Kina på det videregående uddannelsesområde
30-05-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Genindførelse af gruppeprøver
23-05-2012download-iconProfessionshøjskolernes Rektorkollegiums høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
02-05-2012download-iconHøring over lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007)
13-04-2012download-iconHøring over initiativer i forhold til Kina i forhold til de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser
13-04-2012download-iconHøring over udkast til reviderede bestemmelser for sejlads med mindre fartøjer med op til 12 passagerer
11-04-2012download-iconHøring over Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner
11-04-2012download-iconHøring over Ældrekommissionens rapport "Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem"
30-03-2012download-iconHøring over Udkast til ny bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen)
12-03-2012download-iconHøringssvar vedr. forslag til ny bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser)
28-02-2012download-iconHøring vedr. lovforslag om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
28-02-2012download-iconHøring vedrørende udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser
30-01-2012download-iconHøring vedrørende nyt bilag til pædagoguddannelsesbekendtgørelsen
30-01-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
16-01-2012download-iconHøring over udkast til Rådets og Kommissionens fælles rapport under strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet frem mod 2020
11-01-2012download-iconHøring over udkast til revideret bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation
11-01-2012download-iconHøring over forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (KOM(2011)883)
09-01-2012download-iconHøring over udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
03-01-2012download-iconHøringssvar vedrørende udkast til Bukarest Ministerkommuniké for Bologna-samarbejdet