Inklusion

Kontakt en ekspert i inklusion

 

professionshøjskolerne har i syv temaer beskrevet en række udfordringer og anbefalinger til, hvordan udfordringerne kan imødegås. Under hvert tema vises kontantoplysninger på personer fra professionshøjskolerne, som beskæftiger sig med inklusion gennem forskning, udvikling og undervisning og derfor kan udtale sig som eksperter om det pågældende tema.

De syv temaer for inklusion: 

Ledelse af skolens mange aktører
Forældrene
Teamsamarbejde – herunder tværprofessionelt samarbejde mellem skolens ansatte
Differentiering
Diagnoser
Målstyret undervisning og arbejdet med mål
Specialviden ind på almenområdet og samarbejde mellem sociale indsatser på børneområdet
Eksperter i inklusion opdelt på professionshøjskoler

 

Herunder uddybes de syv temaer med udfordringer, anbefalinger og kontaktoplysninger til professionshøjskolernes eksperter:

 

TEMA: Ledelse af skolens mange aktører

Udfordring: Der er en stærk tendens til, at skolens aktører og interessenter, lærere, pædagoger, forældre, politikere, elever m.fl. udpeger en eller flere af de andre aktører som årsagen til, at den inkluderende skole ikke opleves som lykkedes.

Anbefaling: Tag ledelse. Hvis en inkluderende praksis skal opnås, skal det ske ved en fælles indsats og samarbejde mellem ovenstående parter og gennem mangeartede tiltag i hele skolen og på forskellige niveauer i den kommunale organisation.

Eksperter om inklusion og ledelse af skolens mange aktører:

 • Ole Steen Nielsen, Videncenterchef NVIE, UCSYD, osni@ucsyd.dk 72 66 25 13
 • Helle Bjerg, Docent Ph.d., UCC, hbj@ucc.dk, 41 89 82 54
 • Mette Molbæk, lektor, ph.d., post-doc, VIA, mem@via.dk 50 52 57 69
 • Hanne Forsberg, lektor, master i specialpædagogik, VIA, hafo@via.dk 87 55 18 82

 

TEMA: Forældrene

Udfordring: Forældre er utrygge og usikre i forbindelse med inklusion som et grundlag for sko-ereformen. Det er en udfordring at få samarbejdet håndteret på en måde, så forældre og ansat-te kan finde sammen om den fælles opgave.

Anbefalinger: Ledelse og skolebestyrelse gør det til en fælles sag at få bredt drøftelser af vær-dierne bag inklusion ud både i forældrefora på skolen og blandt personalet. Brug planlægningen og gennemførelse af forældremøder, sociale aktiviteter m.v. som et led i inklusionsbestræbel-serne og inddrag forældres specialviden om eget barn. Brug eksempelvis modellen ’inklusions-hjulet’ (se nedenfor) i samarbejdet med forældre og i det tværprofessionelle arbejde omkring udsatte børn

Eksperter om inklusion og forældre:

 • Ida Skytte Jakobsen; Docent og Ph.D, UCL, idja@ucl.dk 20 48 64 42
 • Doris Overgaard Larsen, Lektor, UC SYD, dola@ucsyd.dk – 50 55 30 31
 • Üzeyir Tireli, Lektor Ph.d., UCC, ut@ucc.dk, 41 89 78 73
 • Ulla Kofoed, Lektor, UCC, uk@ucc.dk  41 89 71 77
 • Dorthe Lau, lektor, autoriseret psykolog, VIA, dola@via.dk  27 34 59 18
 • Ditte Dalum Christoffersen, , adjunkt, phd, UCSJ, didc@ucsj.dk 72 48 13 93

 

TEMA: Teamsamarbejdet – herunder tværprofessionelt samarbejde mellem skolens ansatte

Udfordring: Både på dagtilbudsområdet og i skolen er der massive udfordringer i forhold til implementering af inklusion baseret på bæredygtige teamindsatser frem for den enkelte medar-bejders egne skrøbelige tiltag. Desuden har mange foreløbige undersøgelser vist, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger har brug for udvikling.

Anbefaling: Støt udviklingen af teamsamarbejdet således at pædagoger og lærere kvalificeres til at fastholde kvalitet og motivation i deres arbejde med inklusionsindsatser. Der må etableres indsatser, der baseres på et teamansvar og et team, der udfordrer hinanden på at udvikle en faglighed baseret på praksis og teori i et dynamisk samspil.

Eksperter om inklusion og teamsamarbejde:

 • Christian Quvang, Lektor Ph.D i NVIE, UCSYD, cquv@ucsyd.dk 72 66 25 16
 • Cristina Gulløv, Lektor og Ph.D stip. NVIE, UCSYD, cguv@ucsyd.dk 22 59 65 89
 • Mette Molbæk, Lektor Ph.d. VIA, mem@via.dk 87 55 32 00
 • Tilde Mardahl-Hansen, UCL, tima1@ucl.dk
 • Ditte Maria Børglum Tofteng, Docent, UCC, dito@ucc.dk
 • Thomas Engsig, Lektor, Ph.d., UCN,  tte@ucn.dk  72 69 06 27
 • Trine Ankerstjerne, Professionskonsulent, UCC, tria@ucc.dk, 41 89 79 11
 • Tekla Canger, Lektor Ph.d., UCC, teca@ucc.dk, 4189 7618
 • Hanne Forsberg, lektor, master i specialpædagogik, VIA, hafo@via.dk 87 55 18 82
 • Laura Mørk Emtoft, lektor, UCSJ,  lme@ucsj.dk 72 48 23 84
 • Ditte Dalum Christoffersen, adjunkt, phd, UCSJ, didc@ucsj.dk 72 48 13 93

 

TEMA: Differentiering

Udfordring: Med inklusionsudfordringen er der stillet øgede krav til lærernes undervisning i forhold til at gøre læring meningsfuld og målbar. Dette er ikke muligt via den gældende forståelse af differentiering som dokumenteret bl.a. i flere EVA rapporter.

Anbefaling: Der skal arbejdes struktureret med differentieret undervisning i et inkluderende per-spektiv baseret på lærerens samarbejde med eleven i feedforward og feedback, stilladserende processer på basis af observationer og planer for at optimere elevens deltagelse og læring.

Eksperter om inklusion og differentiering:

 • Christian Quvang, Lektor Ph.D i NVIE, UCSYD, cquv@ucsyd.dk 72 66 25 16
 • Sine Penthin Grumløse, Adjunkt ph.d, UCC,  sipg@ucc.dk 41 89 87 18
 • Martha Mottelson, Lektor, UCC, mamo@ucc.dk, 4189 7633
 • Else Skibsted, lektor, ph.d.-stipendiat, VIA, sk@via.dk 22 53 02 97
 • Jørgen Lyhne, lektor, cand.psych, VIA, jlyn@via.dk 87 55 18 83
 • Laura Mørk Emtoft, lektor, UCSJ,  lme@ucsj.dk 72 48 23 84
 • Ditte Dalum Christoffersen, adjunkt, phd, UCSJ, didc@ucsj.dk 72 48 13 93

 

TEMA: Diagnoser og inklusion

Udfordring: Der har i skolen været en tradition for at diagnosticere elever med særlige behov i en række kendte psykomedicinske kategorier som dysleksi, ADHD, Autisme etc., men disse har i mange tilfælde og af mange grunde været uhensigtsmæssige som begrænsende forståel-sen af en elevs vanskeligheder.

Anbefaling: Der er brug for nye kategorier i specialpædagogikken, der flytter fokus fra et deficit perspektiv til et resurseperspektiv. Dette er muligt ved at udvikle nye behovskategorier, der beskriver, hvad det er for undervisningstilbud, der skal etableres, frem for at fremhæve elevens mangler.

Eksperter om inklusion og diagnoser:

 • Mette Molbæk, Lektor Ph.d. VIA, mem@via.dk 87 55 32 00
 • Ida Schwartz; Programleder, lektor, ph.d. UCL, idsc@ucl.dk 23 83 79 71
 • Thomas Engsig, Lektor, Ph.d., UCN,  tte@ucn.dk  72 69 06 27
 • Vibe Larsen, Forskningsprogramleder, UCC, vl6@ucc.dk, 41 89 71 83
 • Lone Johansen, adjunkt og udviklingskonsulent, UCC, lojo@ucc.dk, 41 89 85 83
 • Dorthe Lau, lektor, autoriseret psykolog, VIA, dola@via.dk 27 34 59 18
 • Hanne Forsberg, lektor, master i specialpædagogik, VIA, hafo@via.dk  87 55 18 82
 • Jørgen Lyhne, lektor, cand.psych, VIA, jlyn@via.dk 87 55 18 83
 • Laura Mørk Emtoft, lektor, UCSJ, lme@ucsj.dk 72 48 23 84
 • Ditte Dalum Christoffersen, , adjunkt, phd, UCSJ, didc@ucsj.dk 72 48 13 93
 • Kit Stender, adjunkt, phd, UCSJ, kist@ucsj.dk 72 48 14 46

 

TEMA: Målstyret undervisning og arbejdet med mål

Udfordring: Der er meget fokus på målstyret undervisning, men i forhold til inklusion, synes der at være flere udfordringer i forhold til, hvordan denne didaktik udfordrer elever med særlige be-hov/ i udsatte positioner.

Anbefaling: Konsekvenserne af målstyret undervisning for elever, der er udfordrede fagligt eller på anden måde, bør undersøges for at undgå uhensigtsmæssige følgekonsekvenser, og for at afklare om der i stedet kunne etableres et andet undervisningsgrundlag eller curriculum. Desuden er der behov for, at temaer såsom elev- og handleplaner, evaluering og feedback undersøges nærmere ud fra et inklusionsperspektiv.

Eksperter om inklusion og diagnoser:

 • Christian Quvang, Lektor Ph.D i NVIE; UCSYD, cquv@ucsyd.dk 72 66 25 16
 • Nana Vaaben, Forsker Ph.d., UCC, nava@ucc.dk, 41 89 84 86
 • Mette Molbæk, lektor, ph.d., post-doc, VIA, mem@via.dk 50 52 57 69
 • Jørgen Lyhne, lektor, cand.psych, VIA, jlyn@via.dk 87 55 18 83
 • Laura Mørk Emtoft, lektor, UCSJ, lme@ucsj.dk 72 48 23 84
 • Ditte Dalum Christoffersen, UCSJ, adjunkt, phd, didc@ucsj.dk 72 48 13 93

 

TEMA: Specialviden ind på almenområdet og samarbejde mellem sociale indsatser på børneområdet

Udfordring: Både på dagtilbudsområdet og i skolen er der store udfordringer i forhold til at få samarbejdet til at virke mellem kommunale fagpersoner med specialviden og lærere og pædagoger i almenpædagogisk praksis. Specialviden bliver ikke omsat i en praktisk assistance, som kan virke for børnene i dagintuitionens eller skolens hverdagspraksis eller i overgangen fra den ene enhed til den næste. Mange faggrupper ønsker at støtte, men i praksis står lærere og pæ-dagoger ofte alene med opgaverne.

Anbefaling: Fagpersoner med specialviden indgår i en fælles udvikling af handlemuligheder sammen med det pædagogiske personale i daginstitution og skole. Øvrige anbefalinger nævnes i relation til referencer.

Eksperter om inklusion og specialviden ind på almenområdet og samarbejde med sociale indsatser på børneområdet:

 • Ida Kornerup, Lektor Ph.d UCC, ik@ucc.dk 41 89 72 75
 • Torben Næsby. Lektor Ph.d. UCN, trn@ucn.dk 72 69 05 20
 • Ida Schwartz; Programleder, lektor, ph.d. UCL, idsc@ucl.dk 23 83 79 71
 • Ida Skytte Jakobsen; Docent og Ph.D UCL, idja@ucl.dk 20 48 64 42
 • Thomas Engsig, Lektor, Ph.d., UCN, tte@ucn.dk  72 69 06 27
 • Kurt Bendix-Olsen, lektor, ph.d.-studerende, UCL, kube@ucl.dk, 29 36 86 40
 • Tekla Canger, Lektor Ph.d., UCC, teca@ucc.dk, 41 89 76 18
 • Lone Johansen, adjunkt og udviklingskonsulent, UCC, lojo@ucc.dk, 4 189 85 83
 • Hanne Forsberg, lektor, master i specialpædagogik, VIA hafo@via.dk 87 55 18 82