Strategi

Danske Professionshøjskolers arbejde er centreret omkring en strategi, som består af et pejlemærke og en række strategiske indsatsområder. Pejlemærket er det overordnede og langsigtede mål for professionshøjskolerne, mens de strategiske indsatsområder fokuserer på mere konkrete områder.

Aktuelt består indsatsområderne af tre afgrænsede områder samt et tværgående område. De afgrænsede områder er Uddannelser til hele Danmark, Fremtidens læreruddannelse og Styrkelse af 0-6-års-området og pædagoguddannelsen. Det tværgående indsatsområde hedder Fremragende undervisning. Den samlede beskrivelse kan læses nedenfor, ligesom der ligger uddybende beskrivelser under Indsatsområder.

Pejlemærke

En sektor for professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences

Danske Professionshøjskoler har som ambition at være sektor for professions- og erhvervsrettede uddannelser med udgangspunkt i Universities of Applied Sciences.

Universities of Applied Sciences er videregående uddannelsesinstitutioner, der uddanner professionelle gennem grunduddannelse og et niveau over for at sikre specialisering og kompetenceløft af professionerne samt gennem kontinuerlig efter- og videreuddannelse, så de lærer hele livet. Alle uddannelserne er baseret på innovativ forskning og udvikling, der er resultatet af et tæt sammenspil med for eksempel landets virksomheder, folkeskoler, sygehuse og jobcentre.

Det er vores ambition, at den professions- og erhvervsrettede uddannelsessektor skal være en sektor, der står sammen, og som spænder fra de pædagogiske områder over sundhed til det teknisk-merkantile. Kvaliteten af uddannelserne skal styrkes sammen med grundlaget for at drive dem og mulighederne for at udvikle dimittenderne i takt med omverdenens behov. Dimittendernes arbejde i professionerne skal være baseret på styrket praksis- og anvendelsesorienteret forskning, der er udviklet i tæt samarbejde med både den offentlige og private sektor, og som aktivt bruges i uddannelsen af de studerende.

Strategiske indsatsområder

Indsats 1: Uddannelser til hele Danmark

Videregående uddannelser er en kilde, der sender energi rundt i samfundet. Uddannelserne gavner og løfter både det enkelte individ og samfundet som helhed. Danske Professionshøjskoler vil derfor skabe bedre muligheder for, at flere unge kan tage en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse, uanset hvor de bor og hvilken baggrund, de har. 

Indsats 2: Fremtidens læreruddannelse

Vores børn er vores fremtid og det vigtigste, vi har. Derfor er det også afgørende, at de lærere, der står for undervisningen af dem, har de bedst mulige kvalifikationer og kompetencer. Læreruddannelsen er uden sammenligning Danmarks mest omdiskuterede videregående uddannelse. Det er naturligt, da uddannelsen har betydning for hele Danmark, for alle generationer og for vores fremtid. Der er brug for større politisk og samfundsmæssig anerkendelse af lærerne, ligesom der er brug for hele tiden at udvikle læreruddannelsen, så alle børn og unge møder professionelle og engagerede lærere i deres skole. Professionshøjskolerne arbejder efter Handleplan for en bedre læreruddannelse – 10 ambitioner. 

​Indsats 3: Styrkelse af 0-6-årsområdet og pædagoguddannelsen

Det er bredt anerkendt, at de første år af børns liv er helt afgørende for deres videre liv, og at forskelle i livschancer allerede etableres her. Det er i disse år, at børn tilegner sig væsentlige personlige egenskaber samt sociale og faglige kompetencer. Der er mange fagprofessionelle omkring børnene i deres første seks leveår. Det gælder fx pædagoger, jordemødre, sundhedsplejersker, socialrådgivere og lærere. Alle disse professioner uddannes og efter- og videreuddannes på professionshøjskolerne. Ligesom der også her skabes ny viden om disse professionsfelter. Denne position skal professionshøjskolerne udnytte til at styrke 0-6-årsområdet. Samtidig skal pædagoguddannelsen - Danmarks største videregående uddannelse – udvikles og styrkes, så der alle steder i Danmark er dygtige pædagoger til at udvikle og stimulere de mindste børn i daginstitutioner, sikre trivslen hos de større børn i SFO og skolen og sikre en tryg og god hverdag for udsatte borgere.

Indsats 4: Fremragende undervisning

Fremragende undervisning er et af kerneelementerne i gode professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser. Det sikrer dimittender, der er eksperter i deres profession. Danske Professionshøjskoler vil derfor arbejde for, at professionshøjskolerne, Maskinmesterskolen København samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole bliver centrum for den bedste undervisning i uddannelserne og i praktikken baseret på stærke metoder og viden.

  • +45 33 38 22 00
  • uc-dk@uc-dk.dk
  • Ny Vestergade 17 st. tv. 1471 København K

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.