Fremtidens lærere skal kunne håndtere elevernes mangfoldighed

Det stigende antal flygtninge og efterkommere af indvandrere både i folkeskolen og på læreruddannelsen udfordrer undervisere og kommende lærere. Et nyt idékatalog skal hjælpe lærerundervisere – og derigennem også kommende lærere – med at takle de dilemmaer, der kan opstå.

Hvordan håndterer underviseren emner, der potentielt er konfliktfyldte? Og hvordan anerkender man som underviser kulturel forskellighed, samtidig med at man opretholder de formelle krav i undervisningen? Det er undervisere fra Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse blevet klogere på gennem et kompetenceudviklingsforløb, der har haft til formål at styrke underviserne i udvikling af flerkulturelle undervisningskompetencer.

”På læreruddannelsen er der masser af viden om, hvordan interkulturelle konflikter og marginaliseringsprocesser kan håndteres. Men den viden er ikke bredt forankret og er ikke systematiseret. Der mangler et fælles fagligt sprog om integrationsudfordringer og en fælles praksis vedrørende flerkulturelle kompetencer,” fortæller lektor, ph.d. på læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, Tekla Canger, der er en initiativtagerne til forløbet.

Forløbet er nu mundet ud i et idékatalog med inspiration til både refleksionsøvelser blandt underviserne og praktiske øvelser med de studerende. Det skal kvalificere underviserne til at undgå at skabe marginaliseringsprocesser i deres egen undervisning – og via de samme redskaber indirekte klæde de lærerstuderende på til at skabe et inkluderende rum, når de selv skal undervise i folkeskolen.

”Det er, fordi du er tosproget, at det ikke er gået så godt”
Refleksionsøvelserne tager udgangspunkt i situationer, man som underviser møder på den mangfoldige læreruddannelse, og er alle oplevet og fortalt af undervisere på læreruddannelsen. Dilemmaerne handler om alt fra materialevalg og sprog til studiegrupper og studieture og om, hvad man gør som underviser, når man møder værdier, som man ikke kan genkende eller forstå.

Udover refleksionsøvelserne består idékataloget af øvelser, man som underviser kan lave med sine studerende for at skærpe underviserens og de studerendes bevidsthed om egne og andres forforståelser og kulturelle bevidsthed.

De lærerstuderende har også bidraget til idékataloget med en samling personlige fortællinger om deres erfaringer med mangfoldighed, forholdet mellem minoritet og majoritet og interkulturalitet. Hvordan opleves det for eksempel, når underviseren mener, at det er ens tosprogethed, der er årsagen til, at opgaven ikke gik så godt? Eller når klassen næsten umærkeligt deler sig op i etnisk danske studerende og studerende med etnisk minoritetsbaggrund?

Det flerkulturelle klasseværelse
Hvis den type spørgsmål ikke adresseres i hverdagen, er der ifølge Tekla Canger en stor risiko for en etnisk opdeling og en optrapning af interkulturelle konflikter. Hun mener, at det er en bunden opgave for uddannelsen at forholde sig til mangfoldighed:

”Læreruddannelsens formål knytter sig til folkeskolens formål. En afgørende del af folkeskolens kerneopgave er at “mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel.” Hvis læreruddannelsen ikke giver fremtidens lærere kompetencer til at håndtere elevernes mangfoldighed, så svigter vi vores mission,” afslutter Tekla Canger.

For at fastholde den viden, der er skabt i forløbet, skal idékataloget fremover bruges i hverdagen på læreruddannelsen med halvårlige møder, hvor det diskuteres, hvordan øvelserne i kataloget fungerer i praksis, og hvordan kan man arbejde videre med det. Idékataloget kunne også tænkes at komme andre af Københavns Professionshøjskoles uddannelser til gavn, og på pædagoguddannelsen er man allerede gået i gang.

Fakta om idékataloget
Idékataloget er et redskab til at arbejde med underviseres kulturelle sensitivitet i mødet med den mangfoldige læreruddannelse. Baggrunden er det øgede optag af lærerstuderende med minoritetsbaggrund, som nødvendiggør, at man som underviser forholder sig til den komplekse studentersammensætning og udvikler et blik for kulturel sensitivitet i mødet med alle studerende. Kataloget er udviklet i et samarbejde mellem undervisere på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse og Mellemfolkeligt Samvirke og er finansieret af Kompetenceudviklingsfonden.

’Den mangfoldige læreruddannelse – cases, øvelser og handlemuligheder’ kan downloades her https://docs.google.com/uc?export=downloads&id=1qJbxS2Plpt8y69JNulLB6yNmSX23Magh

Læs mere om kompetenceudviklingsforløbet
http://denmangfoldigelaereruddannelse.blogspot.com/

Kontakt
Tekla Canger, lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole, TECA@kp.dk, 41 89 76 18

Tilmeld nyhedsbrev