Efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere – som led i et fagligt løft af folkeskolen

På møde den 21. maj 2014 har formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev, formand Erik Knudsen og kommende formand Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler, samt undervisningsminister Christine Antorini og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen drøftet professionshøjskolernes rolle i målsætningen om et fagligt løft af folkeskolen.

Drøftelserne har taget afsæt i det gode samarbejde, som i dag findes lokalt mellem kommuner, folkeskoler og professionshøjskoler om efteruddannelse, udviklingsprojekter mv.

Folkeskoler og professionshøjskoler har altid samarbejdet om læreruddannelsen og de lærerstuderendes praktik. Derudover har der i de senere år udviklet sig en række andre samarbejdskanaler, dels via efteruddannelse, dels via udviklingsprojekter om fx inklusion, undervisning af tosprogede, forenkling af Fælles Mål, it i undervisningen mv. I mange af samarbejdsprojekterne indgår både en udviklings- og en efter-uddannelsesdimension.

KL, Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet forventer derfor, at professionshøjskolerne også fremover vil spille en væsentlig rolle i forhold til efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere.

Som led i samarbejdet sættes fokus på at styrke kvaliteten af efter- og videreuddannelsestilbuddene. Professionshøjskolerne vil arbejde på at tilrettelægge praksisnære, fleksible og målrettede efteruddannelsestilbud i forhold til blandt andet:

• Folkeskolereformens pædagogiske indsatsområder, fx målstyret undervisning, inklusion, undervisningsdifferentiering, en varieret skoledag mv.
• Målet om fuld kompetencedækning: at lærerne skal undervise i deres undervisningsfag
• Faglig opdatering inden for lærernes undervisningsfag
• Strategisk og pædagogisk ledelse og ledelse af skolen som læringsfællesskab.

I udviklingen af de nye tilbud er det samtidig ambitionen at udvikle tilrettelæggelsesformer, der giver effektive og udbytterige efter- og videreuddannelsesforløb. Herunder ved brug af e-læring og ved kobling af efter- og videreuddannelsesforløb til udviklingsprojekter på folkeskolerne.

Ligesom i grunduddannelserne vil it-kompetencer indgå som en integreret del af efteruddannelsen i undervisningsfag mv.

Med afsæt i denne fælles kvalitetsdagsorden – og gerne med inddragelse af pædagogiske forskningsmiljøer – vil samarbejdet mellem kommuner, folkeskoler og professionshøjskoler kunne styrkes og være et afgørende bidrag til at sikre et fagligt løft af folkeskolen.

Parterne opfordrer på denne baggrund kommuner og folkeskoler til at prioritere efteruddannelsesindsatsen i relation til folkeskolereformen og videreføre det gode samarbejde med professionshøjskolerne om efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere.

 Undervisningsminister Christine Antorini:
“Skoler og kommuner er i fuld gang med at realisere folkeskolereformen. Her er det afgørende, at efteruddannelsesindsatsen for lærere, pædagoger og skoleledere får høj prioritet, og at efteruddannelsestilbuddene er praksisnære og målrettede, så de matcher behovene i den nye skole. Det vil det gode samarbejde med blandt andet professionshøjskolerne og kommunerne være med til at sikre.”

Formand for KL Martin Damm:
“I kommunerne ser vi frem til, at professionshøjskolerne vil prioritere en fortsat kvalitetsudvikling af udbuddet af efter- og videreuddannelsestilbud, der kan understøtte reformen af folkeskolen, med fokus på tilbud tilrettelagt i tæt sammenhæng med folkeskolens praksis. For KL er det helt afgørende, at udmøntningen af den afsatte mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen bidrager til et målbart gennemslag på elevernes faglige resultater”.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen:
“Folkeskolen er fundamentet under vores børns fremtid. Vi skal sammen hjælpes ad med at forandre og forbedre den danske folkeskole og give lærere, pædagoger og skoleledere de værktøjer og kompetencer, der er behov for. Vigtigheden af dette arbejde kan ikke understreges nok. Det afspejles i den milliard, vi har afsat til efter-uddannelse.”

Formand for Danske Professionshøjskoler Erik Knudsen:
“Der er allerede et tæt samarbejde mellem professionshøjskolerne og de 98 kommuner, som kan udvikles yderligere. Vi ser den tætte sammenhæng mellem grund-, efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter, som et helt centralt element i det faglige løft af folkeskolen. Professionshøjskolernes kombination af selvstændige institutioner og indsatser som sektor er med til at sikre, at kompetenceudviklingen til lærere, pædagoger og skoleledere leveres i en landsdækkende struktur med en høj kvalitet, som kan håndtere både fleksible former og nationale og lokale behov.”

Tilmeld nyhedsbrev