Fakta om læreruddannelsen

Hent faktaarket som PDF

Læreruddannelsernes placering i Danmark

Der er udbud af hele eller dele af læreruddannelsen 19 steder i Danmark1. Til sammenligning var der i 2008 ligeledes 19 læreruddannelsesudbud.

I 2018 er der i alt fem læreruddannelsesudbud i København, Aarhus, Odense og Aalborg, mens der ligger 10 læreruddannelsesudbud og fire uddannelsesstationer uden for de store byer, jf. figur 1. I 2008 var der til sammenligning syv læreruddannelsesudbud i de fire store byer og 12 læreruddannelsesudbud i resten af landet.2

Ud over læreruddannelsens nedenstående udbud, er der også mulighed for at tage læreruddannelsen via e-learning, mulighed for at læse til meritlærer3 samt mulighed for skolebaseret læreruddannelse4.

I 2018 startede 77 studerende på skolebaseret læreruddannelse. Uddannelserne er udbudt siden 2017. I alt er omkring 120 studerende i gang med en skolebaseret læreruddannelse.5

 

Optag på læreruddannelsen

Optaget på læreruddannelsen har været stigende siden 2013. Optaget er steget fra 2.936 i 2013 til 3.539 i 2018. Antallet af optagne på læreruddannelsen er i dag tæt på niveauet fra før den nye læreruddannelse og højere end optaget i 2008 og 2009, jf. figur 2.

 

De lærerstuderendes karaktergennemsnit ved optagelse på læreruddannelsen

I 2018 var andelen af studerende, der startede på læreruddannelsen, med et gennemsnit på 7,0 eller højere på 47,6 pct. Til sammenligning var andelen i 2012 på 30,4 pct., svarende til en stigning på 56,6 pct. siden indførslen af karakterkrav og optagelsessamtaler.

Andelen af studiestartere med et karaktergennemsnit på over 9,0 er steget med 84,8 pct. siden 2012.

 

Antal optagne studerende i og uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg

Siden 2008 er både antallet og andelen af lærerstuderende uden for storbyerne steget og ligger i 2018 på omkring 40 pct. af alle optagne lærerstuderende.

I 2018 blev 2.132 studerende optaget på læreruddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg. 1.407 studerende, svarende til 40 pct., blev optaget på læreruddannelser uden for de store byer.

Siden 2008 er optaget uden for de fire store byer steget med 59 pct., og 62 pct. af stigningen i optaget fra 2008 til 2018 er sket uden for de fire store byer, jf. tabel 1.

 

 

Effekt af optagelsessamtaler på læreruddannelsen

I EVA’s rapport Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen fra 2017 konkluderes det, at siden indførelsen af optagelsessamtaler på læreruddannelsen i 2013 er frafaldet for studerende med karaktergennemsnit under 5,0 og over 10,0 reduceret væsentligt.

Studerende med karaktergennemsnit under 5,0 og over 10,0 havde tidligere det højeste frafald på første år af læreruddannelsen. Et højt frafald i disse grupper kan være en udfordring for diversitet og faglighed på læreruddannelsen. Fra 2013-2015 havde studerende med over 10,0 i snit det laveste frafald på læreruddannelsen7.

Når frafaldet, fra før optagelsessamtalerne blev indført, sammenlignes med frafaldet for studerende efter indførelsen af optagelsessamtalerne;

”… tegner der sig et konsistent billede af, at indførelsen af optagelsessamtalerne har ført til et mindre frafald…

Sammenlignes studerende med karaktergennemsnit på lige under 7 med studerende med karaktergennemsnit på lige over 7, har studerende, som har været til optagelsessamtale et frafald, der er 21 pct. lavere end de studerende med karaktergennemsnit lige over 7, der ikke har været til samtale, jf. figur 4.8

 

Læreruddannelsens underviseres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund

Mere end halvdelen af underviserne på læreruddannelsen har en baggrund som folkeskolelærer, meritlærer eller lærer fra Den Frie Lærerskole.

61,4 pct. af underviserne har tidligere undervist i folkeskolen.

Undervisere på professionshøjskolerne skal være uddannet på kandidat-, masterniveau eller tilsvarende. Over 90 pct. af underviserne i læreruddannelsen har en kandidatuddannelse.

 

Profillinjer og talentforløb på læreruddannelsen

På læreruddannelserne udbydes profillinjer og talentforløb. Læreruddannelsen kan tilrettelægges som en profillinje med en særlig fagpakke, så de studerende dimitterer med en specialiseret lærerprofil. Målet er at imødekomme specifik efterspørgsel på lærerprofiler samt at tiltrække studerende, der ellers ikke ville søge læreruddannelsen. Målet med talentforløb er at pleje og fastholde særligt motiverede og dygtige studerende.

 

Profillinjer
1. Naturvidenskabelige linjer: Særligt fokus på science-fagene matematik, biologi, fysik/kemi og geografi.
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
UC SYD
Københavns Professionshøjskole
Professionshøjskolen UCN

2. Science og teknologi: Særligt fokus på matematik, naturfag og teknologi.
Professionshøjskolen Absalon

3. Future Classroom Teacher: Særligt teknologisk rettet og didaktisk eksperimenterende profil.
Københavns Professionshøjskole

4. Internationale linjer: Særligt fokus på sprogkundskaber og international undervisning og kulturudveksling.
Professionshøjskolen UCN
Københavns Professionshøjskole:
Professionshøjskolen Absalon

5. Sproglærer: Særligt fokus på sprogfagene.
Professionshøjskolen Absalon
Københavns Professionshøjskole

6. Musik: Særligt fokus på musik, faglig viden herom og performance.
Professionshøjskolen UCN
Professionshøjskolen Absalon

7. Idræt: Særligt fokus på anatomi og fysiologi, kost, aldersrelateret træning, idrætssociologi mm.
Professionshøjskolen UCN
Professionshøjskolen Absalon

8. Specialpædagogik: Tilknytning til inkluderende pædagogiske miljøer i folkeskolen og på specialpædagogiske skoler.
Københavns Professionshøjskole

9. Erhvervspædagogik: Særligt fokus på pædagogik i erhvervsuddannelser.
Professionshøjskolen UCN

10. Universitetsskolen: Særligt fokus på forskning og praksis i tæt samarbejde mellem skole, læreruddannelse og skoleforskningen.
UC SYD

Talentforløb
1. Naturvidenskabeligt forløb i samarbejde med Novo Nordisk Fonden
2. Akademisk rettet talentforløb: Den studerende indgår i igangværende professionsrelevante forsknings- og udviklingsarbejder.
3. Professionsrettet talentforløb: Den studerende fordyber sig i et særligt afgrænset og udviklingsorienteret interesseområde med tilknytning til praksis.
4. Kunstforløb: Ekstra modul på Faculty of Art i Aarhus
5. Mentorforløb: Den studerende får mulighed for at blive certificeret mentor for udsatte unge (Indsamlet i forbindelse med evalueringen af læreruddannelsen).

 

Senest opdateret maj 2019


Fodnoter

1Note: For at få uddannelser til områder, hvor der ikke er så mange uddannelsestilbud, er der fra august 2018 oprettet fire uddannelsesstationer i Randers, Holstebro, Fredericia og Helsingør. Med denne forsøgsordning kan dele af en uddannelse flyttes geografisk fra det oprindeligt godkendte uddannelsessted. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017). Bedre muligheder for uddannelse flere steder i landet. https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/bedre-muligheder-for-uddannelse-flere-steder-i-landet.

2Kilde: https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/fakta-om-uddannelser-til-hele-danmark/

3Meritlæreruddannelsen er en videregående uddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaringer, som ønsker at undervise i folkeskolen.

4Ved skolebaseret læreruddannelse, ansættes den studerende i en stilling på en skole. To-tre af ugens dage vil den studerende være på skolen, mens to-tre dage vil blive brugt på uddannelsen. Skolebaseret læreruddannelse går nogle steder under betegnelsen traineelæreruddannelse. Skolebaseret læreruddannelse kan læses i Slagelse, Faxe, Køge, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Vejle, Fredericia, Fåborg-Midtfyn, Herning, Tarm, Silkeborg, Thisted og Ikast-Brande.

5På baggrund af indsamling fra Danske Professionshøjskoler.

6KOT-tal for optag er antallet af tilbudte studiepladser og ikke antallet af studerende, der starter på en uddannelse. Efter ansøgerne er blevet tilbudt en studieplads, siger nogle nej til tilbuddet, og ansøgere, der har fået afslag på en studieplads, kan søge de ledige pladser. For de uddannelser, der også har vinterstart, kommer der ansøgere til efter d. 1. september. Derfor opgøres tilgangen på uddannelserne d. 1. oktober og 1. marts hvert år.

7EVA (2017). Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen. https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/effekten-optagelsessamtaler-paa-laereruddannelsen.

8EVA (2017). Effekten af optagelsessamtaler på læreruddannelsen. https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/effekten-optagelsessamtaler-paa-laereruddannelsen.

9Antallet af undervisere for Københavns Professionshøjskole er sammenlagt af data indsamlet fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.