Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse og de studerende har mulighed for at læse i 23 byer landet over. På siden her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

Professionshøjskolerne uddanner pædagoger til alle de områder, som faget dækker. Det er bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og SFO samt børn, unge og voksne på botilbud og døgninstitutioner.

Med over 17.000 studerende er pædagoguddannelsen Danmarks største videregående uddannelse. Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3,5 år, hvoraf over en tredjedel (36 pct.) foregår i praktik.

Det første år af uddannelsen er fælles for alle studerende med et fokus på pædagogens grundfaglighed. Efter det første år starter de studerende en specialisering inden for enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Pædagoger uddannes i hele Danmark på landets professionshøjskoler: På Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan pædagoguddannelsen læses 23 steder i landet.

 

Pædagoguddannelsen er både Danmarks største og mest søgte videregående uddannelse. Ved søgningen i
2022 havde 4.608 ansøgere pædagoguddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 1.

 

Siden 2014 har der på landsplan været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til pædagoguddannelserne,
jf. figur 2. I 2022 havde 4.147 kvalificerede ansøgere pædagoguddannelsen som 1. prioritet.
Det er et fald på 39 pct. sammenlignet med 2014, hvor 6.816 kvalificerede ansøgere havde pædagoguddannelsen
som 1. prioritet.

 

 

Andelen af pædagogstuderende, der optages uden for de fire store byer, er steget fra 51 pct. i 2011/12 til 53 pct. i 2020/21, jf. figur 3. I 2020/21 blev der optaget 218 flere pædagogstuderende uden for de fire store byer end i 2011/12. 20 færre blev optaget i de store byer i 2020/21 end i 2011/12.

Pædagoguddannelsen har fire praktikperioder på i alt 1 år og 3 måneder svarende til 75 ECTS-point (36 pct. af uddannelsen). Praktikken er ens placeret på alle 23 udbud. I anden og tredje praktikperiode får de pædagogstuderende løn og indgår i praktikstedernes normering.

 

Frafaldet på pædagoguddannelsen er væsentligt lavere end det gennemsnitlige frafald på professionsbacheloruddannelser og akademiske bacheloruddannelser. I 2021 var frafaldet på pædagoguddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2020 (dvs. et år efter uddannelsesstart) på 12 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 15 pct. og 16 pct. faldet fra, jf. figur 4.

 

I 2021 var frafaldet på pædagoguddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2015 (dvs. seks år efter uddannelsesstart) på 24 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 28 pct. og 35 pct. faldet fra, jf. figur 5.

 

 

Pædagoguddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. figur 6. Sammenlignet med optaget på øvrige videregående uddannelser, har pædagoguddannelsen en stor del af studerende med HF eller en erhvervsuddannelse som adgangsgrundlag. Knap hver sjette (15 pct.) pædagogstuderende har en erhvervsfaglig uddannelse, når de starter på pædagoguddannelsen.

 

Pædagoguddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2020/21 havde 13 pct. af de optagne pædagogstuderendes forældre folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for alle de korte og mellemlange videregående uddannelser (6 pct.).

Det samme mønster ses for studerende, hvis forældres højeste uddannelsesniveau er en erhvervsfaglig uddannelse. 44 pct. af de pædagogstuderende har forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 31 pct. af alle studerende på en kort eller mellemlang videregående uddannelser, jf. figur 7.

 

De færdiguddannede pædagoger arbejder i en række forskellige institutioner. Den største aftager af dimittenderne er daginstitutioner og dagcentre mv., hvor 1.929 dimittender (46 pct.) af dimittenderne fra 2017 var ansat 23 måneder efter endt uddannelse, jf. figur 8.

 

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse og er en treårig uddannelse, hvor studier og arbejde kombineres. Meritpædagoguddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som pædagog.

Uddannelsens opbygning
Meritpædagoguddannelsen tager 3 år (6 semestre), og uddannelsen læses som fuldtidsstudie det første år og som deltidsstudie andet og tredje år. Uddannelsen består af en grunddel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt. De studerende vælger allerede ved uddannelsens start en specialisering (dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik). Specialiseringen starter efter uddannelsens første år, det grundfaglige år, som er fælles for alle studerende.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal man opfylde et af følgende kriterier:

  • være fyldt 25 år og have minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

  • have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende

Ud over erhvervserfaringen er optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen de samme som til den almindelige pædagoguddannelse.

Udviklingen i optag på meritpædagoguddannelsen
I 2021/22 blev der optaget 729 studerende på meritpædagoguddannelsen, hvilket er en stigning på 136 pct. sammenlignet med 2012/13, hvor der blev optaget 309 studerende på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 9.

 

Senest opdateret august 2022

Kontakt

Christian Lund Nielsen

Specialkonsulent

cln@dkprof.dk

53 60 67 54