Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er med knap 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse og de studerende har mulighed for at læse i 25 byer landet over. På siden her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

Professionshøjskolerne uddanner pædagoger til alle de områder, som faget dækker. Det er bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner, fritidshjem og SFO samt børn, unge og voksne på botilbud og døgninstitutioner.

Med knap 17.000 studerende er pædagoguddannelsen Danmarks største videregående uddannelse.
Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3,5 år, hvoraf over en tredjedel (36
pct.) foregår i praktik.

Det første år af uddannelsen er fælles for alle studerende med et fokus på pædagogens grundfaglighed.
Efter det første år starter de studerende en specialisering inden for enten dagtilbudspædagogik, skole- og
fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Pædagoger uddannes i hele Danmark på landets professionshøjskoler: På Professionshøjskolen UCN i
Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns
Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan pædagoguddannelsen læses 25 steder i landet.

 

Man kan læse til pædagog i:
Esbjerg, Grenaa, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Ikast, Jelling, Kolding, København, Nykøbing Falster, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Slagelse, Svendborg, Thisted, Tønder, Viborg, Vordingborg, Aabenraa, Aalborg og Aarhus.

Pædagoguddannelsen er både Danmarks største og mest søgte videregående uddannelse. Ved søgningen i
2023 havde 4.420 ansøgere pædagoguddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 1.

 

Siden 2014 har der på landsplan været et fald i antallet af kvalificerede 1. prioritetsansøgere til
pædagoguddannelserne, jf. figur 2. I 2023 havde 3.947 kvalificerede ansøgere pædagoguddannelsen som
1. prioritet. Det er et fald på 42 pct. sammenlignet med 2014, hvor 6.816 kvalificerede ansøgere havde
pædagoguddannelsen som 1. prioritet.

 

 

Andelen af pædagogstuderende, der optages uden for de fire store byer, har ligget relativt stabilt på godt 50 pct. siden 2012, jf. figur 3.

 

Pædagoguddannelsen har fire praktikperioder på i alt 1 år og 3 måneder svarende til 75 ECTS-point (36 pct. af uddannelsen). Praktikken er ens placeret på alle 25 udbud. I anden og tredje praktikperiode får de pædagogstuderende løn og indgår i praktikstedernes normering.

 

Frafaldet et år efter studiestart på pædagoguddannelsen er lavere end på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser generelt. Men frafaldet et år efter studiestart på pædagoguddannelsen har været stigende siden 2017. For studiestartende i 2017 var frafaldet efter et år 9 pct., mens det for studiestartende i 2021 var steget til knap 16 pct. efter et år.

 

Frafaldet seks år efter studiestart var for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2016, på 26 pct.
For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 29 pct. og 34 pct. faldet fra, jf. figur 5.

 

De fleste studerende, som falder fra, starter på en ny uddannelse

Størstedelen af de studerende, som afbryder en uddannelse, starter på en ny. Det gælder også på pædagoguddannelsen.

Blandt frafaldne studerende på pædagoguddannelsen starter knap én ud af tre efterfølgende på en erhvervsuddannelse (31 pct.), knap én ud af tre starter på en ny videregående uddannelse (31 pct.), mens 38 pct. ikke er optaget på en ny uddannelse, jf. figur 6.

 

 

Pædagoguddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. figur 7. Sammenlignet med optaget på alle videregående uddannelser har pædagoguddannelsen en stor del af studerende med hf eller en erhvervsuddannelse som adgangsgrundlag. Knap hver fjerde (23 pct.) pædagogstuderende har en hf som højest fuldførte uddannelse ved optaget.

 

Pædagoguddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2022 havde 13 pct. af de optagne pædagogstuderendes forældre folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for alle de korte og mellemlange videregående uddannelser (6 pct.). 

Det samme mønster ses for studerende, hvis forældres højeste uddannelsesniveau er en erhvervsfaglig uddannelse. 42 pct. af de pædagogstuderende har forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 30 pct. af studerende på alle videregående uddannelser, jf. figur 8.

 

De færdiguddannede pædagoger arbejder i en række forskellige institutioner. Den største aftager af dimittenderne er daginstitutioner og dagcentre mv., hvor 1.936 dimittender (47 pct.) af dimittenderne fra 2018 var ansat 23 måneder efter endt uddannelse, jf. figur 9.

 

Meritpædagoguddannelsen er et alternativ til den almindelige pædagoguddannelse og er en treårig uddannelse, hvor studier og arbejde kombineres. Meritpædagoguddannelsen giver de nødvendige faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at arbejde som pædagog.

Uddannelsens opbygning
Meritpædagoguddannelsen tager 3 år (6 semestre), og uddannelsen læses som fuldtidsstudie det første år og som deltidsstudie andet og tredje år. Uddannelsen består af en grunddel, en specialiseringsdel og et bachelorprojekt. De studerende vælger allerede ved uddannelsens start en specialisering (dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik). Specialiseringen starter efter uddannelsens første år, det grundfaglige år, som er fælles for alle studerende.

Optagelseskrav
For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal man opfylde et af følgende kriterier:
• være fyldt 25 år og have minimum to års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende
• have minimum fem års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde eller tilsvarende
Ud over erhvervserfaringen er optagelseskravene til meritpædagoguddannelsen de samme som til den almindelige pædagoguddannelse.

Udviklingen i optag på meritpædagoguddannelsen
I 2022/23 blev der optaget 827 studerende på meritpædagoguddannelsen, hvilket er en stigning på 168 pct. sammenlignet med 2012/13, hvor der blev optaget 309 studerende på meritpædagoguddannelsen, jf. figur 10.

 

Senest opdateret august 2023

Kontakt

Trine Fuglsang

Analysechef

tfs@dkprof.dk

28 57 39 92