Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse. Find viden og fakta her.

Pædagoguddannelsen er med mere end 17.000 studerende Danmarks største videregående uddannelse. De studerende har mulighed for at læse i 23 byer landet over, og på siderne her er fakta om uddannelsen samlet emnevis. Derudover kan du finde vores udspil om uddannelsen, relevant analyse, debatindlæg og meget mere på vores temaside om pædagoguddannelsen.

Professionshøjskolerne uddanner pædagoger til alle de områder, faget dækker. Det er bl.a. børn og unge i børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner, fritidshjem og SFO samt unge og voksne, som for eksempel er omsorgssvigtede, lever med handicap eller har funktionsnedsættelse.

Se også vores øvrige faktasider for yderligere viden og baggrund om professionshøjskolerne og vores øvrige uddannelser samt for eksempel økonomi, demografi og studerende. 

Med over 17.000 studerende er pædagoguddannelsen Danmarks største videregående
uddannelse. Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3,5 år, hvoraf over en tredjedel (36 pct.) foregår i praktik.

Det første år af uddannelsen er fælles for alle studerende med et fokus på pædagogens grundfaglighed. Efter det første år vælger de studerende en specialisering inden for enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Pædagoger uddannes i hele Danmark på landets professionshøjskoler: På Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, UC SYD og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan pædagoguddannelsen læses 23 steder i landet.

 

Pædagoguddannelsen er både Danmarks største og mest søgte videregående uddannelse. Ved søgningen i 2019 havde 5.956 ansøgere pædagoguddannelsen som 1. prioritet, jf. tabel 1

 

Siden 2014 har der på landsplan været et fald i antallet af 1. prioritetsansøgninger til pædagoguddannelserne. Det er en tendens, der fortsætter i 2019/20, jf. figur 1.

 

700 ansøgere frasorteres hvert år
I figur 1 er inkluderet 1. prioritetsansøgninger, hvor ansøgeren ikke lever op til adgangskravene på pædagoguddannelsen1. For 2018/19 blev 713 af de 6.382 1.prioritetsansøgninger frasorteret, da ansøgeren ikke levede op til adgangskravene, jf. tabel 2. På landsplan er der dermed 5.669 kvalificerede 1. prioritetsansøgninger for studieåret 2018/19.

 

 

I tabel 3 vises frafaldsprocenter i perioden 2010-2017, opgjort på hhv. pædagog-, professionshøjskole-, akademiske bachelor- og erhvervsakademiuddannelser på 1., 3. og 6. år.

Frafaldet på pædagoguddannelsen er væsentligt lavere end frafaldet på professionshøjskole-, akademiske bachelor- og erhvervsakademiuddannelser generelt. I 2018 var frafaldet på pædagoguddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2017 på 9,7 pct. For studerende påbegyndt i 2015 var frafaldet 21,2 pct., mens det for studerende påbegyndt i 2012 var 21,4 pct.

Det relativt lave frafald på pædagoguddannelsen medfører, at der er dimitteret ca. 4.000 studerende fra pædagoguddannelsen om året siden 20142.

 

I tabel 4 ses udviklingen i optaget fra 2010 til 2018 i hhv. de fire store byer og i øvrige byer. Tabellen viser en udvikling, hvor andelen af pædagogstuderende, der optages uden for de fire store byer, konsekvent har ligget omkring halvdelen af optaget de sidste otte år. I 2018 blev der optaget 404 flere pædagogstuderende uden for de fire store byer end i de fire store byer.

 

Pædagoguddannelsen tiltrækker og fastholder til lokalområdet
Damvad Analytics har undersøgt professionshøjskolernes evne til at tiltrække og fastholde dimittender til lokalområdet3. Analysen viser, at et år efter færdiggjort uddannelse bor 70 pct. af de tilflyttede dimittender stadig i kommunen. Det ligger lidt over det nationale gennemsnit på 65 pct., jf. tabel 5.

Pædagoguddannelsen er karakteriseret ved at optage studerende med forskellige uddannelsesbaggrunde, jf. tabel 6. Sammenlignet med øvrige videregående uddannelser, har pædagoguddannelsen en stor del af studerende med hf eller en erhvervsuddannelse som adgangsgrundlag. Tæt på en fjerdedel (23 pct.) af de pædagogstuderende har en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, før de starter på pædagoguddannelsen.

 

Pædagoguddannelsen uddanner en stor andel af studerende med forældre uden en videregående uddannelse. I 2018 havde 13 pct. af de optagne pædagogstuderende forældre, hvis højeste fuldførte uddannelse er folkeskolen. Det er en væsentligt større andel end gennemsnittet for alle de korte og mellemlange videregående uddannelser (7 pct.).

Det samme mønster ses for studerende, hvis forældres højeste uddannelsesniveau er en erhvervsfaglig uddannelse. 46 pct. af de pædagogstuderende har forældre med en erhvervsfaglig uddannelse, mens det tilsvarende er 33 pct. af alle studerende på en kort eller mellemlang videregående uddannelser, jf. tabel 7.

 

Underviserne på pædagoguddannelserne har både teoretisk og praktisk erfaring med i undervisningslokalerne. Ud af de i alt 647 fastansatte undervisere på pædagoguddannelserne i Danmark er 35 pct. af underviserne uddannede pædagoger4, og 37 pct. af underviserne har tidligere arbejdet som pædagog.

Af de 37 pct. af underviserne, der har arbejdet som pædagog, har over halvdelen arbejdet som pædagog i mere end fem år. Mere end en tredjedel har arbejdet som pædagog i mere end 10 år.

Af de 647 undervisere på pædagoguddannelserne har 60 undervisere en ph.d.-grad. Det svarer til 9 pct.

 

De færdiguddannede pædagoger arbejder i en række forskellige institutioner. Den største aftager af dimittenderne er de aldersintegrerede institutioner, hvor 667 dimittender (17,1 pct.) fra 2014 er ansat.

 

Uddannelsernes økonomi er betinget af politisk fastsatte takster, hvor de videregående uddannelser inddeles i ti takstgrupper. Taksten til pædagoguddannelsen har historisk set været en af de laveste indenfor de professionsrettede videregående uddannelser.

Taksten for pædagoguddannelsen er i 2019 på 40.700 kr. pr. studenterårsværk, jf. figur 2. Den gennemsnitlige takst for professionsbacheloruddannelser er i 2019 på ca. 56.700 kr. Forskellen mellem den gennemsnitlige takst for professionsbacheloruddannelser og taksten for pædagoguddannelsen svarer til ca. 16.000 kr. pr. studenterårsværk.

 

Fodnoter:

1Uddannelses- og Forskningsministeriet definerer disse som afmeldte ansøgninger.
2Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus.
3Damvad Analytics (2018): Professionshøjskolernes tiltrækning og fastholdelse af dimittender. Tilgængelig på www.danskeprofessionshøjskoler.dk.
4Det dækker også over meritpædagoguddannelsen.

Senest opdateret august 2019

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Stine Harrekilde

Konsulent

M: 31 71 67 50

E: sth@uc-dk.dk

  • +45 33 38 22 00
  • info@dkprof.dk
  • Vester Voldgade 107, 1552 København V.

Tilmeld nyhedsbrev

  • Tilmeld dig Danske Professionshøjskolers nyhedsbrev, og modtag debatindlæg, nyheder og udspil fra vores forskellige kanaler.