Forskningsmidler sikrer viden til bedre uddannelser og dermed mere velfærd

Danske Professionshøjskoler er glade for en ny bred aftale om fordeling af forskningsreserven, der gavner den anvendelsesorienterede og praksisnære forskning i sundhedsvæsnet, læring og uddannelseskvalitet samt tidlig indsats overfor udsatte børn og unge

I denne uge har regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgået en aftale om forskningsreserven og dermed om udmøntning af 1.010 mio. kr. i 2018 til forskning og udvikling.

I Danske Professionshøjskoler er vi glade for aftalen, der kan bidrage til, at dimittender fra de videregående uddannelser står på et styrket videngrundlag, når de møder virkeligheden. Helt konkret er vi særligt glade for den anvendelsesorienterede og praksisnære forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen, i læring og uddannelseskvalitet samt i tidlig indsats.

Disse fokusområder skaber mulighed for at fremme ny viden, der kan løfte niveauet på blandt andet sygeplejerske-, pædagog- og socialrådgiveruddannelsen og ikke mindst hos de professionelle i hele den offentlige sektor. Derfor er det også glædeligt, at der i vidt omfang lægges op til forskning- og udviklingssamarbejder med professionshøjskolerne som partner, da det netop sikrer, at ny viden omsættes og når ud til velfærdsuddannelserne og de fagprofessionelle i velfærdssamfundet.

Muligheder for bedre behandling og udnyttelse af teknologi i sundhedsvæsenet
Den teknologiske udvikling flytter hele tiden mulighederne for, hvordan arbejdet i sundhedsvæsnet kan understøttes, og hvordan borgernes rolle i behandlingsforløbet forandrer sig. Det er afgørende, at vi som samfund holder trit med udviklingen set i lyset af en lang række udfordringer såsom flere ældre og effektiviseringskrav. Derfor er Danske Professionshøjskoler også opløftede over, at der er afsat 30 mio. kr. til anvendelsesorienteret og praksisnær forskning i et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen. Når denne forskning omsættes i sundhedsuddannelserne og kompetenceudviklingen, muliggør det, at sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter endnu bedre aktivt kan løfte kvaliteten i varetagelsen af forebyggelsen, behandlingen og rehabiliteringen til gavn for alle borgere.

Læring og uddannelseskvalitet skaber resultater i praksis
Uddannelser med det størst mulige læringsudbytte og en høj uddannelseskvalitet er en forudsætning for, at dimittender fra de videregående uddannelser kompetent kan varetage opgaver i den offentlige såvel som den private sektor. Derfor mener Danske Professionshøjskoler, at det er en vigtig prioritering med de 20. mio. kr. der er afsat til at højne uddannelseskvalitet og læringsudbytte. Forskningen kan på lang sigt blive afgørende for, at de videregående uddannelser styrkes indefra.

Tidlig indsats over for udsatte børn og unge – ikke mindst de mindste
I Danmark er der store udfordringer med børn og unge, der er i en udsat position. Det er derfor afgørende, at den hjælp de får, hviler på solidt funderet viden om, hvad der virker, hvorfor det virker og hvordan det virker. Derfor er der også brug for praksisrettet og anvendelsesorienteret viden om, hvad der fremmer for eksempel social mobilitet og styrker modstandsdygtighed. Der savnes i dag flere forskningsindsatser på disse områder. Derfor mener Danske Professionshøjskoler, at de 20 mio. kr. der er afsat til forskning i tidlig indsatser, er en vigtig og god prioritering. Midlerne vil løfte kvaliteten af indsatsen gennem socialrådgivere, socialpædagoger og sygeplejersker der uddannes på professionshøjskolerne. Når man styrker deres viden, sikrer man samtidig, at flere børn og unge undgår social deroute.

Læs mere om aftalen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev