Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet at uddele nationale priser for fremragende undervisning til undervisere på de videregående uddannelser. Det sker første gang i 2020 med inspiration fra bl.a. EliteForsk-priserne. Hver pris er på 500.000 kroner og tildeles særligt dygtige og engagerende undervisere, som på ekstraordinær vis bidrager til god undervisning på de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Læs mere om UFM’s beskrivelse af prisen på dette link

To undervisere fra uddannelsesinstitutionerne under Danske Professionshøjskoler eller fra Den Frie Lærerskole vil modtage prisen i marts 2020. Prismodtagerne bliver udpeget af et prisudvalg under Danske Professionshøjskoler, og vil få overrakt prisen af blandt andet Uddannelses- og Forskningsministeren.

Til baggrund for udvælgelsen af prismodtagere, er der udarbejdet seks kriterier på tværs af alle uddannelsessektorer.

De seks kriterier:

  • Underviseren bidrager ekstraordinært til at opnå stort engagement, kritisk refleksion og et højt fagligt niveau hos de studerende.
  • Underviseren formidler vanskeligt stof på en inspirerende måde og giver konstruktiv feedback til de studerende.
  • Underviseren spiller en væsentlig rolle for fornyelse og kvalitetsudvikling af undervisningen, fx gennem introduktion af nye undervisningsmetoder og ny teknologi eller inddragelse af ny forskningsbaseret viden, til gavn for de studerende
  • Underviseren deler erfaringer med og inddrager kollegaer og feedback fra de studerende i udvikling af egen undervisning.
  • Underviseren understøtter relevans i undervisningen, fx gennem inddragelse af erfaringer fra praksis og inspiration fra eksterne parter.


Udvælgelse af kandidater til prisen på de enkelte professionshøjskoler
Danske Professionshøjskolers rektorkollegium har besluttet, at hver institution må indstille op til tre kandidater til prisen, og at den samlede pulje dermed kan nå op på 24 kandidater. Blandt de indstillede fra hver professionshøjskole skal der være mindst en person af hvert køn.

Selektering af forslag til prismodtagere fra de enkelte professionshøjskoler sker ved nedsættelse af et udvalg på minimum fire personer. I udvalget skal der være repræsentanter fra direktion/rektorat, aftagere og studerende. Den enkelte professionshøjskole bestemmer derudover selv hvordan udvalget skal nedsættes.

Det er op til den enkelte professionshøjskole hvordan processen med indstilling af kandidater til prisen lokalt skal foregå. Det vil sige, at tidsrammer, form- og proceskrav til indstillingerne mv. bestemmes på hver enkelt professionshøjskole.

Forslag til prismodtagere, som sendes til Danske Professionshøjskoler, skal indeholde en motivation for indstillingen. Motivationen skal skrives i den skabelon, der ligger vedlagt i samme mail som dette notat er i. Bemærk begrænsningen i antal ord, der står noteret ved nogle af indtastningsfelterne.

Deadline for indstilling af kandidater til det nationale prisudvalg er torsdag den 10. oktober kl. 12.00. Motivation for indstillede kandidater sendes til uc-dk@uc-dk.dk, med ”Kandidater til national undervisningspris” i emnefeltet.


Udvælgelse af de endelige prismodtagere

I regi af Danske Professionshøjskoler bliver der nedsat et nationalt prisudvalg, som udvælger de to prismodtagere på baggrund af de indkomne indstillinger.
Det nationale prisudvalg består af 6 personer med en rektor som formand, en aftager/arbejdsgiver, en studerende samt to uddannelsesledere fra to forskellige hovedområder

Tidsplan

  • August/september 2019: Professionshøjskolerne igangsætter de processer der fører til udvælgelse af de kandidater til prisen, der skal gå videre i processen.
  • 10. oktober 2019: Deadline for professionshøjskolerne for indstilling af op til tre kandidater.
  • 1. november 2019: Danske Professionshøjskoler (Prisudvalget) har udvalgt de to vindere af prisen ”Fremragende undervisning”.
  • December 2019: Vinderen får besked og prisen gives formelt, da bevillingsbrevet skal være sendt til vinderne inden udgangen af 2019, da pengene er knyttet til finanslovsåret 2019.
  • 27. marts 2020: Prisen uddeles ved ceremoni.

Skema til beskrivelse af motivation for kandidater

Kontakt
Ved behov for yderligere information, kontakt Danske Professionshøjskolers sekretariat ved Torben Kastrup på tok@uc-dk.dk eller tlf 3160 0230