Maskinmesterskolen nyt medlem

Danske Professionshøjskoler, som er interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole, optager med virkning fra januar 2016 Maskinmesterskolen København som nyt medlem

Maskinmesterskolen København og interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler er blevet enige om, at maskinmesterskolen med virkning fra 1. januar 2016 inddrages i Danske Professionshøjskoler via en associeringsaftale med henblik på drøftelse af fuldt medlemskab på Danske Professionshøjskolers Generalforsamling maj 2016.

Danske Professionshøjskoler, Maskinmesterskolen København, assoceringsaftale
Maskinmesterskolen København og professionshøjskolernes uddannelser er et godt supplement til hinanden. Foto MSK

Maskinmesterskolen København vil fortsat bevare et tæt samarbejde med de øvrige maritime institutioner omkring udvikling af uddannelserne og de fælles, særlige rammevilkår for maritime uddannelser, men ser fordele i også at samarbejde med professionshøjskolerne omkring en række generelle uddannelses- og forskningsspørgsmål.

“Med medlemsskabet kan vi bl.a. drage nytte af Danske Professionshøjskolers arbejde med udvikling af undervisning og praktik i professionsbacheloruddannelser, institutions- og uddannelsesakkreditering, administrativ effektivisering, løft af opgaven med anvendt forskning, internationalisering mv. Derudover vil vi kunne trække på ekspertise i forbindelse med finanslov, regnskab, statistik og netværk i sektoren, Danske Professionshøjskolers udvalgsstruktur inden for uddannelse, forskning og økonomi og netværk inden for kvalitetssikring, internationalisering, samarbejde med fonde mv.”, siger rektor på Maskinmesterskolen i København, Erik Andreassen.

Maskinmesterskolen København fortsætter med at være medlem i rektorkollegiet med de øvrige maritime institutioner, da der er en lang række uddannelses- og institutionsspecifikke opgaver, der løses bedst i et tæt samarbejde i kredsen af maritime institutioner, herunder ift. samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet omkring juridiske og økonomiske rammer.

Fordel med flere forskellige uddannelser
Aftalen er også et positivt tilvalg for professionshøjskolerne, der ser frem til fordelene ved en udvidelse af foreningens samlede uddannelsesområde, og ser Maskinmesterskolen København som et helt naturligt medlem af Danske Professionshøjskoler, der i forvejen repræsenterer institutioner med en lang række udbud af tekniske uddannelser.

Danske Professionshøjskolers formand for formandskollegiet, Carsten Koch, har siden sin tiltrædelse arbejdet for at styrke og tydeliggøre den privatrettede del af professionshøjskolernes aktiviteter. Derfor glæder han sig meget over at få Maskinmesterskolen København som nyt medlem.

“Maskinmesterskolen Københavns stærke faglige miljøer samt den maritime sektors høje grad af internationalisering og tætte samarbejde med det private arbejdsmarked er områder, som er relevante for professionshøjskolerne, og hvor vi vil kunne drage fordel af maskinmesterskolens erfaringer, ” siger Carsten Koch.

Professionshøjskolernes formand for rektorerne, Harald Mikkelsen, ser ligeledes gode perspektiver i det nye samarbejde.

“Der er en række helt konkrete muligheder for uddannelsessamarbejde mellem professionshøjskolerne og maskinmesterskolen med afsæt i maskinmesterskolens stærke miljøer inden for områder som ledelse, operation, vedligehold, el-, maskin- og køleteknik, automation, energi, offshore mm. Så vi byder Maskinmesterskolen København meget velkommen og ser frem til et givende samarbejde for begge parter, ” siger Harald Mikkelsen.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Danske Professionshøjskoler:
Formand, formandskollegiet, Carsten Koch 22193892 / carsten.koch@mail.dk
Formand, rektorkollegiet Harald Mikkelsen 87551001 / hm@via.dk

Maskinmesterskolen København:
Rektor, Erik Andreassen 29449931 / era@msk.dk

 

Danske Professionshøjskoler
De syv professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole, som er de nuværende medlemmer af Danske Professionshøjskoler, udbyder samlet 65 professions-og erhvervsrettede videregående uddannelser på fuldtid fordelt på fem hovedområder. Af de 65 uddannelser er 47 professionsbacheloruddannelser, 18 erhvervsakademiuddannelser, 26 uddannelser udbydes også pa engelsk, og 10 uddannelser udbydes også som e-læring. Derudover udbydes efter- og videreuddannelse og en række forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for sektorens forskellige uddannelsesområder.

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole:

  • Optager 33 pct. af de studerende på de videregående uddannelser
  • Uddanner 38 pct. af dimittenderne på de videregående uddannelser
  • Modtager 30 pct. af statens midler til offentlige videregående uddannelser
  • Uddannelserne udbydes i ca. 40 byer spredt over hele landet

Sektorens fem største uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver og fysioterapeut) udgør 60% af 1. prioritetsansøgere til sektoren. De fem uddannelser udbydes inden for de pædagogiske, sundhedsfaglige og social og samfundsfaglige uddannelsesområder.

Professionshøjskolerne udbyder derudover 17 uddannelser inden for det tekniske uddannelsesområde, 13 uddannelser inden for det økonomisk/merkantile uddannelsesområde og 15 uddannelser inden for det medie og kommunikationsfaglige uddannelsesområde.

Professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskoles dimittender fordeler sig i runde tal med 80% til den offentlige sektor og 20% til den private sektor.

Se mere om professionshøjskolerne og tal og fakta om sektoren på www.uc-dk.dk

Maskinmesterskolen København
Maskinmesterskolen København er Danmarks ældste maskinmesterskole og har uddannet maskinmestre siden 1906. Der er mere end 700 studerende og 50 ansatte. Maskinmesteruddannelsen er i Danmark akkrediteret som en professionsbacheloruddannelse i maskinteknisk drift og ledelse.

Maskinmesteruddannelsen har til formål at kvalificere de studerende til på ledelsesniveau i skibe og i virksomheder i land at varetage ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer og herunder forestå, at disse anlæg og installationer drives optimalt ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Antal studerende, 736.

Maskinmesterskolen København optager ca. 120 studerende pr. semester.

Se mere om maskinmesterskolen på www.msk.dk

 

Tilmeld nyhedsbrev