Pædagoguddannelsen skal forbedres – også med penge

EVA har i dag offentliggjort en ny analyse om Danmarks største uddannelse – pædagoguddannelsen. Undersøgelsen viser, at pædagogstuderende er meget motiverede og afklarede om deres studievalg, men også, at de bruger mindre tid på studiet end andre professionsstuderende og ikke alle føler sig fagligt udfordret. Danske Professionshøjskoler glæder sig over motiverede studerende til så vigtig en uddannelse, men anerkender også, at pædagoguddannelsen bør forbedres betydeligt.

Om få uger dimitterer det første hold studerende, der startede på den reformerede pædagoguddannelse fra 2014. Selvom de første eksamensbeviser endnu ikke er udskrevet, så er Danmarks største uddannelse blevet fulgt tæt helt fra start, og i dag er den nyeste studenterundersøgelse om uddannelsen offentliggjort. Den viser, at 80 pct. af de studerende i høj grad er motiverede for at starte på uddannelsen, mens 81 pct. angiver, at de i meget høj grad eller i høj grad er afklarede omkring deres studievalg.

Undersøgelsen belyser dog samtidig, at det langtfra er alle pædagogstuderende, der studerer fuldtid. 19 pct. bruger 40 timer eller mere på deres studier. Det er færre end på andre professionsuddannelser. Heller ikke alle studerende føler sig fagligt udfordret.

Stefan Hermann, formand for Danske professionshøjskoler udtaler:
“Pædagoguddannelsen er ikke bare Danmarks største videregående uddannelse, men også en af de afgjort vigtigste uddannelser. Den færdiguddannede pædagog har ansvaret for trivsel og udvikling af vores små børn i vuggestuer og børnehaver, for vores lidt større børn i fritidsordningen og for vores udsatte borgere med fysiske og psykiske handicap. Det er et stort ansvar og derfor skal uddannelseskvaliteten også være i top. EVA’s studenterundersøgelse peger på områder, hvor vi er nødt til at forbedre os. Det handler blandt andet om at stille højere faglige krav og om at opstille tydeligere rammer for, at de studerende skal studere fuldtid

Professionshøjskolerne arbejder allerede meget intensivt med at forbedre studieintensiteten blandt de pædagogstuderende, så de kan lære mest muligt. Det sker blandt andet ved, at de studerende vejledes til at lave studieplaner for en fuldtidsstudieuge og ved intensive projektperioder, hvor lokalsamfund og praktiksteder inviteres med. Et andet tiltag er intensiv studievejledning i starten af uddannelsen med fokus på, at de studerende lærer de mange studieaktiviteter, som en videregående professionsuddannelse består af. For at udfordre de dygtigste studerende eksperimenteres med talentforløb, hvor studerende med særlige evner og interesse kan deltage i aktiviteter indenfor for eksempel forskning og udvikling eller innovation ved siden af normal undervisning.

Stefan Hermann tilføjer:
Der arbejdes målrettet rundt om på de 23 pædagoguddannelser på professionshøjskolerne med at hæve de studerendes studietid og med at sikre, at alle studerende udfordres fagligt. EVA’s studenterundersøgelse viser, at vi ikke er i mål endnu. Men det ville være kærkomment, hvis også Christiansborg vil bidrage til deres del af ansvaret og rette op på den mangeårige underfinansiering, der har været på denne vigtige uddannelse. Pædagoguddannelsen er Danmarks største videregående uddannelse, men også en af de politisk mest forsømte”

For yderligere oplysninger
Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, tlf.: 26137397

 

Fakta om pædagoguddannelsen

  • Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse målt på antal studerende.
    • Der gik pr. 1. oktober 2016 17.789 studerende på pædagoguddannelsen.
    • Det svarer til ca. 25 pct. af alle studerende på professionshøjskolerne og 7 pct. af alle på en videregående uddannelse.
  • Pædagoguddannelsen udbydes i 23 byer fordelt over hele landet.
  • De første studerende startede på den nuværende pædagoguddannelse i august 2014 og dimitterer således i januar 2018.
  • 50 pct. af de pædagogstuderende kommer fra hjem, hvor den højst uddannede forælder er faglært. 25 pct. har forældre med en mellemlang videregående uddannelse (EVA 2016).
  • Ca. en tredjedel af de pædagogstuderende har et andet adgangsgrundlag end gymnasialt. De kommer blandt andet fra pædagogisk assistent- og sosu-assistentuddannelsen (EVA 2016).
  • I Tabel 1 neden for ses på optagelsesgrundlaget på pædagoguddannelsen sammenlignet med de fire andre store uddannelser på professionshøjskolerne: folkeskolelærer-, fysioterapeut-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen. Her ses det, at mens en tredjedel af de pædagogstuderende optages med en anden baggrund end gymnasial, er det kun henholdsvis 8 og 12 pct. på lærer- og fysioterapeutuddannelsen.

Tabel 1: De studerendes optagelsesgrundlag på de fire største uddannelser på professionshøjskolerne

Kilde: Den koordinerede tilmelding (KOT)

 

Tilmeld nyhedsbrev