Sådan kan pædagoguddannelsen styrkes

Debatindlæg af Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler. Bragt på Altinget d. 24. november 2021. 

Ny evaluering peger på, at der skal ske et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen. Danske Professionshøjskoler har gennem det seneste halvandet år arbejdet med udvikling af uddannelsen og kommer her med tre forslag til, hvordan uddannelsen kan styrkes.

Evalueringen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der blev offentliggjort forleden, viser, at der er en række gode elementer i uddannelsen: Der er lavt frafald, høj studieintensitet og lav dimittendledighed.

Men evalueringen peger også på, at en del studerende på pædagoguddannelsen i dag ikke bliver dygtige nok under uddannelsen – og at de efterfølgende har svært ved at løfte de mangefacetterede og ofte krævende opgaver, der venter dem i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger samt botilbud etc.

Professionshøjskolerne er på mange stræk enige i kritikken. Og det skal der gøres noget ved.

Derfor satte vi også allerede for godt halvandet år siden gang i et arbejde med at udvikle svar på spørgsmålet: Hvordan laver vi en bedre uddannelse af pædagoger i fremtiden?

Det er relevant af flere grunde: Uddannelsen i dag har en række svage punkter, som evalueringen viser. Og som samfund har vi i dag højere forventninger til pædagoger. Der er således i dag bred konsensus om betydningen af den forskel, som dygtige pædagoger med både faglig dømmekraft og solide handlekompetencer, kan gøre for børn, unge og borgere med særlige behov.

Professionshøjskolernes forslag til en styrket pædagoguddannelse

At blive en dygtig pædagog kræver en stærk kobling mellem teoretisk indsigt, praktisk kunnen og evne til at reflektere over egen og kollegers praksis.

For at det skal lykkes skal pædagoguddannelsen i højere grad end i dag give de studerende mulighed for – og pligt til – både at læse, tænke og dykke ned i det teoretiske stof. Men de skal også i langt højere grad træne, øve, afprøve og reflektere over det pædagogiske virke.

På den baggrund har vi foreløbigt udviklet følgende forslag til vejen frem for en stærk pædagoguddannelse.

For det første skal pædagoguddannelsen være mere ambitiøs og have et højt fagligt niveau. Det skal konkret ske gennem flere undervisningstimer, feedback og vejledning til de studerende. Det skal ske gennem flere øvelsestimer på mindre hold, hvor de studerende kan træne og øve sit fag. Det skal ske ved at reducere antallet af prøver, men til gengæld gøre dem mere krævende – og sikre at de udprøver pædagogens handlekompetencer; dvs. hele den pædagogiske faglighed. Endelig skal der investeres i mere praksisnær og -relevant forskningsviden, der kan bruges på uddannelsen.

For det andet skal praktikken, der fylder mere end en tredjedel af pædagoguddannelsen, styrkes som lærings- og studierum. Det skal ske ved at praktikperioderne tilrettelægges med mere og bedre vekselvirkning mellem praktiksted og professionshøjskole for at styrke den studerendes læring. Det skal ske ved at sikre, at alle pædagogstuderende fremover modtager vejledning af uddannede praktikvejledere og -ansvarlige på praktikstedet. Endelig skal det ske gennem et væsentligt et tættere samarbejde med vores meduddannere i kommuner og regioner.

For det tredje skal pædagoguddannelsen kendetegnes ved en langt større grad af sammenhæng frem mod arbejdet som pædagog: Det skal ske ved, at den pædagogfaglige dannelse fremover skal stå tydeligt frem igennem uddannelsen i både formål, indhold og didaktik. Det skal ske ved en ny og ændret bekendtgørelse med få, centrale kompetencemål og et reduceret antal videns- og færdighedsmål. Det skal ske ved at indføre praktisk-æstetiske forløb, der varer over hele uddannelsens længde. Og det skal ske ved en ny semesterstruktur, som skal sikre længevarende og sammenhængende forløb, og dermed bidrage til den professionsfaglige progression og mulighed for et mere intensivt læringsrum med plads til faglig fordybelses.

Brug for dialog og et ambitiøst kvalitetsløft

Danmark har stærke pædagogiske traditioner, som historisk har bidraget til et godt velfærdssamfund med attraktive pædagogiske tilbud til børn og voksne. Og pædagoguddannelsen, der startede som initiativer drevet af – primært kvindelige – pionerkræfter i civilsamfundet og i dag er Danmarks største videregående uddannelse – har spillet en vigtig rolle i velfærdens stærke fundament.

Men fortsat god velfærd kræver investeringer i uddannelse af dygtige, professionelle pædagoger. I de kommende pædagogers fundament. Danske Professionshøjskoler er enige med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der påpeger, at pædagoguddannelsen skal styrkes i indhold, opbygning og økonomi. Det er afgørende, hvis fremtidens pædagoger skal være dygtigere – og det vil professionshøjskolerne gerne bidrage til med konkrete forslag til fremtidens uddannelse.

Tilmeld nyhedsbrev