Topmøde med fokus på uddannelse

Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL styrker samarbejdet for at fremme god kvalitet i undervisningen på de videregående uddannelser

FTF, LO, Danske Regioner, KL og Danske Professionshøjskoler mødtes mandag den 4. april for at drøfte udvikling af uddannelserne med fokus på den gode undervisning. Målet med mødet var at blive enige om, hvordan parterne på nogle udvalgte, konkrete områder kan styrke arbejdet for at fremme god kvalitet i undervisningen – herunder at professionshøjskolerne udvikler en fælles strategi for den gode undervisning.

”På mødet i dag havde vi en god drøftelse om fokus på den gode, praksisnære undervisning og hvordan samarbejdet mellem topmødets parter er afgørende for at sikre kvaliteten af uddannelser, der integrerer teori og praksis”, siger Carsten Koch formand formandskollegiet hos Danske Professionshøjskoler.

Parterne har samarbejdet i mange år, men sidste år fik samarbejdet en mere formaliseret ramme med det første politiske ’topmøde’, der fandt sted i januar 2015.

Sektorstrategi for god undervisning
Professionshøjskolerne arbejder enkeltvis med udvikling af god praksisnær undervisning på basis af egne strategier og visioner. På mødet i dag drøftede deltagerne et forslag til en egentlig sektorstrategi for udvikling af den gode praksisnære undervisning. Den fælles strategi udspringer af drøftelser på topmødet sidste år, hvor man blev enige om, at et centralt mål for samarbejdet skulle være at udvikle stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt udbytte. Med den gode praksisrettede undervisning forstås uddannelserne i sin helhed, dvs. både de dele af uddannelserne, der foregår på selve professionshøjskolerne og i praktik/klinik.

Parterne har hver især en vigtig rolle at spille i fht. udviklingen af den praksisnære undervisning. Det forudsætter fx et samarbejde lokalt og nationalt, at skabe muligheder og incitamenter, der fremmer undervisernes kendskab til praksis, at styrke de studerendes læring i praktik og være med til at understøtte sammenhængen mellem teori og praktik i uddannelserne

”Vi skal sikre en stærk sammenhæng mellem undervisning, videngrundlaget og praktikken – og det skal vi gøre i tæt samarbejde mellem parterne. Det gælder også professionshøjskolernes forskning og udvikling, der skal løfte kvaliteten af uddannelserne og skabe ny viden til professionernes praksis”, siger formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

FoU og den gode praktik
På dagens topmøde blev parterne også enige om at styrke og udvikle samarbejdet om praktik og klinik i uddannelserne – i første omgang ved at fortsætte et igangsat forløb med at indsamle eksempler på gode samspil mellem teori og praktik/klinik. Eksempler viser, at der anvendes mange forskellige tilgange og metoder til kvalitetsudvikling af praktikken fx digital praktikportal, studerendes deltagelse i forskningsprojekter i praksis og anvendelse af nye læringsrum lagt ud i praksis.

Parterne besluttede også under hensyntagen til arbejdsmarkedet behov at intensivere både den nationale og lokale dialog om praksisrettet FoU (forskning og udvikling). Den centrale dialog skal udgangspunkt i den nationale ramme, FORSK2025, som er under udvikling til erstatning for FORSK2020.

”Det er afgørende, at professionshøjskolernes FoU-prioriteringer, herunder arbejdet med formidling af ny viden til uddannelser og praksis, fortsættes og intensiveres. Danske Regioner, KL, FTF og LO er centrale i den sammenhæng, da meningen med FoU er at sikre uddannelser der er aktuelle og i høj kvalitet i forhold til det arbejdsmarked, vores studerende skal have job i, ” siger Harald Mikkelsen.

På topmødet i dag blev der også drøftet, hvordan parterne kan arbejde videre med konkrete forslag til fremadrettet at styrke samarbejdet mellem uddannelsesudbydere og arbejdsmarkedets parter såvel nationalt som lokalt/regionalt.

Tilmeld nyhedsbrev