Udfordring at opretholde kvalitet i uddannelser

Forslag til finanslov 2016 varsler besparelser, som truer regionale udbud og kvaliteten på professionshøjskolernes uddannelser, men indeholder også positive elementer

Af Harald Mikkelsen

I dag har regeringen fremlagt sit forslag til finanslov for 2016. Desværre fastholdes de udmeldte besparelser på 2 procent på uddannelsesområdet, som skal hentes efter grønthøstermetoden. Besparelserne vil i de kommende år gå ud over kontakten mellem underviser og studerende og muligheden for at opretholde regionale udbud af en række videregående uddannelser.

To procent lyder måske ikke af så meget, men de skal ses i forhold til, at professionshøjskolerne allerede har effektiviseret og optimeret de seneste år. To procent årligt de næste fire år bliver til mere end 800 mio. kr. i 2019, og derefter en årlig besparelse på over 300 mio. kroner alene for professionshøjskolerne. Ser man på konsekvensen for enkelte uddannelser vil det på læreruddannelsen betyde en besparelse de næste fire år på samlet 100 mio. kr. og derefter en årlig besparelse på ca. 40 mio. kr. fra 2019 og fremefter.

Professionshøjskolerne har altid fokus på kvaliteten af uddannelserne, men en så stor besparelse kommer ubetinget til at gå ud over uddannelsernes kvalitet. Det er en meget betænkelig udvikling for det danske samfund.

Regional udvikling og vækst i hele Danmark
Disse konsekvenser skal ses i forhold til, at regeringen med den anden hånd vil afsætte 150 mio. kr. årligt til en vækstpakke, der skal bidrage til, at hele Danmark får del i opsvinget ved blandt andet at skabe grobund for flere job uden for de større byer. Denne udvikling er professionshøjskolerne allerede en aktiv del af, da vores sektor har en forpligtigelse til at udbyde uddannelser regionalt. I forhold til vækst i hele Danmark giver det mening, da muligheden for at tage en videregående uddannelse i sit nærområde er afgørende for regional udvikling og for at sikre regional arbejdskraft.

Professionshøjskolernes muligheder for at bidrage til den ønskede regionale vækst på både det offentlige og private arbejdsmarked begrænses af grønthøsterbesparelserne, som generelt vil betyde færre undervisningstimer, vejledning og feedback til de studerende og sandsynligvis lukning af små regionale uddannelsessteder, da kvalitet og volumen ikke kan opretholdes.

Medudvikler af styrket kernevelfærd
Regeringen vil i finansloven også prioritere midler til blandt andet prioritering af sundheds- og ældreområdet samt behovet for vidensbaserede indsatser på det socialpolitiske område ved systematisk at afprøve lovende metoder. Professionshøjskolerne står klar til at løfte denne indsats sammen med praksis i kommuner og regioner, som vi allerede samarbejder med. Som sektor arbejder vi hver dag for at uddanne dygtige mennesker til hele landet og udvikle vores uddannelser i takt med nye behov, som opstår på væsentlige områder som sundhed, ældrepleje og demens, børnepasning, folkeskolen, det sociale område etc.

Bevilling til forskning og udvikling fastholdes
Danske Professionshøjskoler vil gerne kvittere for, at regeringen i sit netop offentliggjorte forslag til finanslov for 2016 lægger op til at annullere den såkaldte omstillingsreserve, hvor uddannelsesinstitutionerne næste år skulle have afleveret 4 pct. af taxametrene til omstillingsformål i sektoren, efterfulgt af yderligere 2 pct. årligt de kommende år. Det er også positivt, at regeringen generelt lægger op til at rydde op i hensættelser til reserver, puljer og andre bureaukratiskabende ordninger. For professionshøjskolerne giver det mulighed for en mere langsigtet planlægning af vores aktiviteter.

Professionshøjskolerne kvitterer også for, at midlerne til sektorens forskning og udvikling opretholdes på sit nuværende niveau. Det er fortsat højt på ønskelisten at få øget denne bevilling, så sektoren optimalt kan bidrage til at løfte udviklingen af uddannelser og professioner. Det samme er et ønske om at den nuværende treårige bevilling gøres til en fast bevilling, dvs. en egentlig basisbevilling. Det er vigtigt i forhold til at kapacitetsopbygge på området og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter, så professionshøjskolerne kan indgå i forpligtende partnerskaber med stat, regioner og kommuner om kvalitetsløft af den offentlige sektor.

Før yderligere information kontakt:

Harald Mikkelsen
Formand for Danske Professionshøjskoler 8755 1001 / hm@via.dk

Søren Nedergaard
Direktør Danske Professionshøjskoler 4131 9293 / sn@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev