En første håndsrækning til pædagoguddannelsen

Flere uddannelser i mindre byer afhænger af en række forudsætninger for at kunne lykkes. Blandt andet en økonomi, som gør det muligt at lave uddannelser af høj kvalitet.

DEBAT: Danmarks største uddannelse, pædagoguddannelsen, får tiltrængt opmærksomhed med en ny handleplan fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og professionshøjskolerne. Det skal være første skridt i et varigt løft af uddannelsen, som kræver handling både på Christiansborg og på uddannelsen.

Af Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon og medlem af Uddannelses- og Forskningsministeriets følgegruppe for pædagoguddannelsen for Danske Professionshøjskoler

Syv procent af alle studerende på videregående uddannelser i Danmark læser til pædagog. Det er 25 procent af alle professionsbachelorstuderende og dermed Danmarks største uddannelse. Omtrent dobbelt så stor som jura og medicin til sammen. De færdiguddannede pædagoger skal tage hånd om vores børn, om udsatte unge og mange andre sårbare grupper. Der er al mulig grund til et stærkt fokus på kvaliteten, især i lyset af udviklingen de seneste år.

Pædagoguddannelsen er sidst ændret i 2014, så de første dimittender fik eksamensbeviset i hånden i starten af 2018. I uddannelsens første leveår er den blevet mødt med kritik bl.a. i studenterundersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut. De har bl.a. peget på, at de studerende bruger for lidt tid på studiet, at de ikke har tilstrækkelige studiekompetencer, og at ikke alle studerende føler sig fagligt udfordret på studiet.

Pædagoguddannelsen skal være bedre, end den er i dag. Derfor er vi fra professionshøjskolerne glade for at kunne præsentere en handleplan sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet, der vil styrke uddannelsen.

Handleplanen kan blive en håndsrækning til de pædagogstuderende, så vi kan få endnu dygtigere pædagoger. Vi vil give de studerende rammerne for det bedst mulige, engagerede og aktive studieliv. Vi vil gøre kravene klarere, så vi understøtter de studerende bedre i studierne bl.a. ved mødepligt i starten af studiet, tydeligere studieplaner og studiestartsundervisning. Vi vil indføre prøver tidligere på studiet og skærpe de faglige krav med relevans for det, man skal kunne som pædagog. Det skal sikre, at de studerende holder trit med de voksende forventninger, pædagoger bliver mødt med i vuggestuen, fritidsordningen og på opholdsstederne for unge.

Handleplanen sigter mod at løfte kvaliteten til et niveau, som man kan og bør forvente af så central og vigtig en uddannelse. Men det er et tungt løft, som kræver mange ressourcer – også flere end uddannelsen selv kan grave frem. Pædagoguddannelsen har i mange år været økonomisk misrøgtet og har ingen økonomisk luft til nye udviklingstiltag af den størrelse. Omprioriteringsbidraget tvinger endvidere professionshøjskolerne til at spare 1,7 mia. kr. i perioden mellem 2016 og 2021. Det efterlader ej heller et økonomisk råderum til at udvikle en uddannelse med mere end 17.000 studerende.

Den politiske opmærksomhed skal med andre ord følges op af handling, som sikrer økonomien i opstartsfasen. Vi kan kun løfte vores ansvar for at flytte handleplanens initiativer fra ord på papir til handling i virkeligheden, hvis Christiansborg står bag, også med den engangsinvestering, som er nødvendig. Så kan vi til gengæld komme i gang med det, der kan blive første skridt på vej mod et reelt langsigtet løft af pædagoguddannelsen.

Uanset synsvinkel – økonomisk, menneskeligt, fagligt – giver det mening at prioritere en markant udviklingsindsats i pædagoguddannelsen. Det er en sikker investering af vores samfundsressourcer. Pædagogerne spiller en nøglerolle for vores børn og unges udvikling og trivsel i almindelighed og for de vanskeligt stillede borgere i særdeleshed. Når pædagogerne har kompetencerne til at udføre deres arbejde godt, hjælper vi ikke bare det enkelte barn, det unge menneske eller den udsatte borger. Vi skaber også grundlaget for, at alle får de rette rammer til at kunne leve en fuld og rig tilværelse.

Alternativet er både menneskeligt og med samfundsbriller en fattig løsning. Når vi ignorerer udfordringerne på et tidligt tidspunkt, så vokser de blot i skyggen af vores afvisning og vender tilbage, når vi er tvunget til at finde en løsning. Og så bliver svaret dyrere, både menneskeligt og i kroner og øre.

Lige så vigtigt er det, at vi ikke parkerer pædagoguddannelsen med den nye handleplan. Dette skal være første skridt, og uddannelsen skal bevæge sig i takt med det omkringliggende samfund. Vores ambition er, at vi fortsætter dialogen og udviklingen af uddannelsen oven på den nuværende handleplan, og der er da også allerede stærke politiske signaler om vilje til at fastholde fokus. Efterslæbet på en af Danmarks mest forsømte uddannelser er ikke indhentet endnu, men vi har et bedre udgangspunkt.

Bragt i Altinget den 8. juni 2018

Læs fakta om pædagoguddannelsen

Læs pressemeddelelse og handleplan for pædagoguddannelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Tilmeld nyhedsbrev