Studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne: Uddannelsesinvestering på 600 mio. kr. årligt skal klæde 50.000 studerende bedre på til virkeligheden

Med afsæt i regeringens reformudspil ’Danmark kan mere 1’ peger studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne nu på, hvordan nogle af de 2,5 mia. kr., regeringen har afsat til investeringer i uddannelse, bør bruges: Der skal investeres 600 mio. kr. årligt i et markant kvalitetsløft af lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne. Det skal klæde de knap 50.000 studerende på til at skabe bedre velfærd for børn, unge, ældre og udsatte borgere.

Studenterforum UC, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, DM – akademisk fagforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske Professionshøjskoler, der tilsammen repræsenterer studerende, undervisere og ledere på lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen, står bag det fælles udspil om at investere 600 mio. kr. årligt i lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen. De foreslår, at investeringen konkret skal bruges til flere timer på uddannelserne, en større andel øvelsestimer og et bedre samspil mellem professionshøjskoler og praktiksteder om den studerendes faglige udvikling. Sammen med udspillet vil afsenderkredsen også gerne kvittere for regeringens anerkendelse af velfærdsuddannelsernes vigtighed og behovet for investeringer.

LÆS HELE UDSPILLET: Flere timer og undervisning tættere på virkeligheden skal gøre uddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske markant bedre

I de seneste år er søgningen til de fire uddannelser faldet, samtidig med at der bliver flere børn og ældre. Det betyder et øget behov for velfærdsprofessionelle, og det er derfor kritisk at en prognose fra Damvad Analytics viser, at der i 2030 vil mangle 35.000 lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker.

Forslaget i det fælles udspil skal give et kvalitetsløft til uddannelserne, der, som første skridt på vejen, både kan få flere til at søge ind på uddannelserne og fastholde dem i jobbet senere hen, og dermed være med til at opretholde og udvikle et stærkt velfærdssamfund.

Kommentarer fra studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne

Studerende:

Sofie Falck Villadsen, forkvinde for Studenterforum UC:

Med regeringens udspil om investering i uddannelse vidner det om, at vi endelig ser en anerkendelse af vigtigheden af vores uddannelser. Det er fuldstændig afgørende at rette blikket mod de uddannelser, der lider under udfordringer med rekruttering og kvalitet. Vi er helt overbeviste om, at et økonomisk løft af uddannelserne vil bidrage til mere og bedre undervisning og vil spille en vigtig rolle i det udviklingsarbejde, der er i gang. Her er samarbejdet mellem studerende, faglige organisationer, Danske Professionshøjskoler og vores undervisere et vigtigt bidrag. Det skylder vi vores fag og samfundet.

Caroline Holdflod Nørgaard, forperson for Lærerstuderendes Landskreds (LL):

”Flere undervisningstimer og mere praktik er altafgørende for læreruddannelsen og dermed for folkeskolen. En folkeskole der har brug for, at vi får flere elever med i undervisningen end i dag. Det kan vi blandt andet gøre gennem undervisning af mere varieret og praksisfaglig karakter, men det skal læreruddannelsen klæde os på til. Med regeringens investeringer og de anbefalinger, som læreruddannelsesudviklingsgruppen fremlægger inden længe, er jeg sikker på, at læreruddannelsen vil kunne løfte den opgave langt bedre.”

Mikkel Bøgh Eriksen, faglig sekretær Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS):

“I Danmark priser vi os selv for at have et af verdens stærkeste velfærdssamfund. Hvis det fortsat skal være tilfældet, er vi nødt til at få vendt den negative tendens i optaget til pædagog, lærer, socialrådgiver og sygeplejerskeuddannelsen. Hvis børn, borgere og brugere fortsat skal opleve samme faglighed og kvalitet i de pædagogiske tilbud, og allerhelst en øget kvalitet, så er vi nødt til at investere i uddannelsen, samt efterfølgende arbejdsmiljø og løn. Gør vi ikke det, så vil vores uddannelser fortsat tabe konkurrencen mod andre uddannelser, der lover bedre forhold i arbejdslivet. Et velfærdssamfund skal dømmes på, hvorledes vi behandler vores svageste – og vi kan gøre det bedre, start med uddannelserne, der skaber sikkerhed og tryghed. Hvad end du skal aflevere barnet i børnehaven, behandles på sygehuset eller oplever en af livets tragedier. Så er det os, du møder: pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker.”

Henrik Degn, formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS):

”For at opfylde de krav, som både stilles af praksis og borgerne, i både vores praktik og som nyuddannede, kræver det, at vi, som socialrådgiverstuderende får mere undervisning i at omsætte teori til praksis. Det er her, vi har brug for en øget økonomisk prioritering af velfærdsprofessionsuddannelserne. For det er i relations- og motivationsarbejdet vi kan rykke på mennesker. Vi har derfor behov for en mere praksisnær socialrådgiveruddannelse, hvor vi kan øve samtaleteknikker og motivationsarbejde, hvor vi kan få feedback, hvor vi møder virkeligheden og borgerne, hvor vi kan lære og tillade os at lave fejl, og hvor vi kan omsætte teorien til virkeligheden.”

Julie Bjerg Jakobsen, Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning:

”I SLS ser vi meget positivt på den politiske vilje til at investere i fremtidens sygeplejersker. Mange nyuddannede sygeplejersker oplever et stort ansvarschok, når de træder ind på arbejdspladserne efter endt uddannelse. Vi ser det som et resultat af manglen på kliniske vejledere, at vi ikke undervejs på uddannelsen løbende får mulighed for at lære at bære ansvaret, der følger med jobbet som sygeplejerske. Derfor er vi positivt indstillede overfor et bedre og bredere samarbejde mellem professionshøjskoler og praktiksteder. Det er altafgørende for at skabe den nødvendige kobling mellem teori og praksis, men først og fremmest må der findes kliniske vejledere, der svarer til det øgede optag på uddannelsen.” 

Undervisere: 

Tommy Dalegaard Madsen, Formand for underviserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier, DM – akademisk fagforening:

Kvaliteten på vores professionsuddannelser skal op, og her spiller flere undervisningstimer og tid til vejledning og feedback en helt afgørende rolle. Årelange besparelser har udsultet vores fire store velfærdsuddannelser. Det har betydet, at der har været alt for lidt kontakt mellem undervisere og studerende. Derfor står vi nu i en situation, hvor der er hårdt brug for investeringer, der kan booste de grundlæggende færdigheder og ruste uddannelserne til at uddanne fagligt stærke velfærdspersonaler til gavn for hele samfundet.”

Dorthe Boe Danbjørg, næstformand i Dansk Sygeplejeråd:

”Flere års besparelser har sat sine spor, og det er nødvendigt, at vi nu får investeret i uddannelse, hvis vi skal komme sygeplejerskemanglen til livs og sikre høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Vi skal sikre, at de studerende har de bedste forudsætninger for at gå ind i det arbejde, der venter, og derfor skal der afsættes penge til at styrke kvaliteten på sygeplejerskeuddannelsen. En stor del af sygeplejerskeuddannelsen er praktik, og det er afgørende, at der er sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske dele.”

Ledere:

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler:

Disse uddannelser og professioner udgør rygraden i det danske velfærdssamfund. Men de er trængte, og det udgør ikke alene et uddannelsesproblem men er også et samfundsproblem. De studerende har for få timer med deres undervisere, og der er behov for mere praktisk træning og øvelse på uddannelserne. Ud over et solidt teoretisk fundament, skal de studerende både øve konkrete færdigheder og en fagprofessionel refleksionsevne, der gør dem i stand til mødet med børn, unge, ældre og udsatte fra dag ét på arbejdsmarkedet. Det kræver, at de klædes bedre på under uddannelsen. Med nok undervisningstimer og vejledning. Med øvelsestimer, hvor den studerende kan træne alt fra den svære forældresamtale til at holde fokus i en akut situation på sundhedsområdet.

Kontakt for yderligere kommentarer:

Forkvinde for Studenterforum UC, Sofie Falck Villadsen, tlf.: 42 90 95 88

Forperson for Lærerstuderendes Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard, tlf. 20875406 

Faglig sekretær Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Mikkel Bøgh Eriksen, tlf. 41393746 

Formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Henrik Degn, tlf. 61225740

Formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Julie Bjerg Jakobsen, tlf. 46953991

Formand for underviserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier, DM – akademisk fagforening, Tommy Dalegaard Madsen, tlf.: 41897771 

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Boe Danbjørg, tlf. 26202186

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, tlf.: 26137397

Tilmeld nyhedsbrev