Høringssvar

Her kan du finde tidligere høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Harmonikaindhold

12-12-2023:
Høringssvar: Udkast til ændring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og ændring af bekendtgørelse om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

28-11-2023:
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

26-10-2023:
Høringssvar: Lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.)

25-09-2023:
Høringssvar: Forslag til ændringslov om virtuel udveksling 

04-09-2023
Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om censorordning og censorvirksomhed

22-08-2023
Høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven, apotekerloven og klage- og erstatningsloven (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde

17-08.2023
Høringssvar: Til høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

26-06-2023
Høringssvar: Til høring over udkast til ændring af akkrediteringsbekendtgørelsen

08-05-2023
Høringssvar: Lovforslag vedr. aftale om at styrke undervisningen for anbragte børn og ung

02-03-2023
Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

13-01-2023
Høringssvar: Fælles skabelon til indberetning af delformål for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

10-01-2023
Høringssvar: Vejledning for projekter med tilskud fra de decentrale erhvervsfremmemidler

09-01-2023
Høringssvar: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser

18-11-2022
Høringssvar: Fælles årsrapportmateriale for de selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-og Forskningsministeriet

16-11-2022
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser om hhv. regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler m.fl. og standardvedtægt for professionshøjskoler for videregående uddannelser

21-10-2022
Høringssvar: Udkast til ændring af Uddannelses- og Forskningsstyrelsens regelsæt ’Vilkår for bevillinger’

03-10-2022
Høringssvar: Permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer

15-09-2022
Høringssvar: Høring om modeller til fordeling af omkostninger i forbindelse med den fælles kontoplan for uddannelsesinstitutionerne under UFM

25-08-2022
Høringssvar: Høring af vejledning om effektiv tilskudsforvaltning

22-08-2022
Høringssvar: Høring over selvejende institutioners indkøbsvolumen i 17. fase af Statens Indkøbsprogram

18-08-2022
Høringssvar: Høring over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om lægemidler (Indførelse af et forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker og udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde)

15-08-2022
Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love

16-06-2022
Høringssvar: Bekendtgørelse om pulje til styrket indsats for digital dannelse af børn og unge

18-05-2022
Høringssvar: Udkast til ændring af bygningsreglementet (krav om beregning af bygningers klimapåvirkning og grænseværdi)

18-05-2022
Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje

08-04-2022
Høringssvar: Bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne

28-02-2022
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse i institutioner inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde

02-02-2022
Høringssvar: Forslag til ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (midlertidig ændring af visse adgangskrav til en diplomuddannelse i skat)

06-01-2022
Høringssvar: Opdatering af bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

04-01-2022
Høringssvar: Høring over forslag til rådshenstilling om individuelle læringskonti

04-01-2022
Høringssvar: Høring over rådshenstilling om en europæisk tilgang til micro-credentials for livslang læring

10-12-2021
Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

04-12-2021
Høringssvar: Udkast til ny SU bekendtgørelsen Udkast til bekendtgørelse om forsøg med teknologiforståelse som undervisningsfag på uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

29-11-2021
Høringssvar: Udkast til ny SU bekendtgørelsen

24-11-2021
Høringssvar: Høring af fælles årsrapportmateriale for uddannelsesinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet

18-11-2021
Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

17-11-2021
Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelser om personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne

08-11-2021
Høringssvar: Lovforslag om udmøntning af aftale om 1- årig forlængelse af VEU-trepartsaftale

15-09-2021
Høringssvar: Høring af Økonomistyrelsens materiale vedr. løsningsmodeller for udmøntning af krav vedr. intern kontrol i staten

06-09-2021
Høringssvar: Høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 16. fase af Statens Indkøbsprogram

31-08-2021
Høringssvar: Høring over ny bekendtgørelse om lektorkvalificering

26-08-2021
Høringssvar: Revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

08-07-2021
Høringssvar: Vedr. fælles årsrapportmateriale for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet – forår 2021

29-06-2021
Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om eksamen i professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

24-06-2021
Høringssvar: Høringssvar ang. udkast til akkrediteringsbekendtgørelsen

20-05-2021
Høringssvar: Høring over udkast til ændringsbekendtgørelse til ph.d.-bekendtgørelsen

29-04-2021
Høringssvar: Høringssvar ang. sanering af Uddannelseszoom, Læringsbarometer mv.

08-03-2021
Høringssvar: Danske Professionshøjskolers bemærkninger til høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 15. fase af Statens Indkøbsprogram

28-01-2021
Høringssvar: Høring over ny bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

26-01-2021
Høringssvar: Lovforslag om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede lånemuligheder)

13-01-2021
Høringssvar: Høring over udkast til retningslinjer for udarbejdelse af strategi for finansiel risikostyring for de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet

13-01-2021
Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

06-01-2021
Høringssvar: Bilag 1 til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

21-12-2020
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

18-12-2020
Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

07-12-2020
Høringssvar: Revideret bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd

04-12-2020
Høringssvar: SU Bekendtgørelsen

12-11-2020
Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse af lån m.v. og om strategi for finansiel risikostyring for institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriets område

11-11-2020
Høringssvar: Høring over fire bekendtgørelser om fælles dataansvar på uddannelsesstøtteområdet

06-11-2020
Høringssvar om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygningsreglementet 2018

19-10-2020
Høring af selvejende institutioners indkøbsvolumen i 15. fase af Statens Indkøbsprogram

25-08-2020
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af tidspunkt for digital udstedelse af beviser og genberegning af adgangsgivende eksamensresultater

13-08-2020
Høringssvar om lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

13-08-2020
Høringssvar: Udkast til bekendtgørelsesændringer vedr. fast meritpraksis for fagspecifikke kurser

04-05-2020
Høringssvar: Anvendelse af spørgsmål fra Uddannelseszoom og Læringsbarometer

04-05-2020
Høringssvar: Udkast til ny bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere

30-04-2020
Høringssvar: Prisfastsættelse

23-03-2020
Høringssvar FVU-bekendtgørelse og OBU-bekendtgørelse

06-01-2020
Høringsvar over udkast til ‘Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom’

11-12-2019
Høringssvar Høring over udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner frem mod 2021

18-11-2019
Høringssvar: Strategi for decentral erhvervsfremme

18-11-2019
Høringssvar: Høring af ændringsbekendtgørelse til pædagogbekendtgørelsen

23-09-2019
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-loven), lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

13-09-2019
Høringssvar: Bekendtgørelse om forberedelseskursus for visse flygtninge

19-08-2019
Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering

14-08-2019
Høringssvar vedr. revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile uddannelser

23-05-2019
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser

14-05-2019
Høringssvar: Høring om Fælles Mål i musik og billedkunst

18-03-2019
Høringssvar over udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB). RBGB’s funktion i forhold til at understøtte mere brug af personlig medicin i sundhedsvæsenet.

07-03-2019
Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen.

12-02-2019
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

22-01-2019
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven m.fl.

15-01-2019
Høringssvar over adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

11-01-2019
Høringssvar over revideret bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorddannelser.